Datakultur:
Pusselbiten för att kunna blomstra i dataåldern

Trots att organisationer och företag investerar flera biljoner dollar för att blir mer datadrivna, är det bara 8 procent som lyckas skala analyserna för att få ut mer av sin data. Vad särskiljer de som presterar bäst från resten?

Det krävs mer än bara teknik

För att bli datadrivna på riktigt krävs en förändring av tankesätten, attityderna och vanorna. Data måste bli en del av företagets identitet. Medarbetare måste vilja använda data och uppmuntra andra att göra detsamma.

I dataåldern har ledare ett nytt kall

Endast 8%

av företagen lyckas göra analyser i stor skala.

Framgång handlar om kultur

I en datakultur ställer medarbetare de tuffa frågorna och utmanar idéer. De gör gemensam sak i att förbättra både organisationen och sig själva med data. Ledare inspirerar genom att agera, basera beslut på data och inte på intuition.

Tillit

Ledare skapar en grund av tillit – till medarbetare och data

Tillit är grunden i en stark datakultur. Ledare har tillit till medarbetare. Medarbetare har tillit till data. Och medarbetare har tillit till varandra.

Medarbetare kan fatta trygga beslut när de vet att verksamheten är utrustad med data. De uppbackas av den rätta datakontrollmodellen för säker och omfattande åtkomst. Det skapar en enda pålitlig källa, vilket bryter ner isoleringen mellan olika team och skapar relationer som bygger på samarbete och hög tillit. Därför är datainsikter inte begränsade till en enda avdelning. De delas i organisationen för att hitta lösningar som betyder något.

Med hjälp av data bygger medarbetarna relationer med hög tillit

Team uppmuntrar till dataåtkomst och öppenhet

Datakontroll leder till förtroende för data

Organisationer sätter tydliga förväntningar på ansvarsfull dataanvändning

BI-teamet lägger en gedigen grund för datakontroll för att säkerställa att alla har tillgång till de mätvärden som är viktigast.

Åtagande

Medarbetare hanterar data som en strategisk resurs

För organisationer med framgångsrika datakulturer är vikten av data och analys inte bara tomma ord. De åtar sig att helt och fullt realisera värdet av sina datatillgångar. Istället för att bara samla och lagra data hjälper de medarbetare att använda data för att fatta bättre beslut.

Detta åtagande är tydligt i organisationens alla aspekter – från organisationsstrukturen till de dagliga processerna. Det finns en särskild chef som ansvarar för organisationens dataanvändning för att säkerställa att analysprojekt knyts till företagskritiska satsningar.

Chefer inte bara främjar ett datadrivet beteende – de uppvisar det själva

Organisationsstrukturen speglar värdet av data

Analysmål påverkar datainsamling och processer

Ledningen måste aktivt stödja datatransformeringen. Tableau gick från att vara något funktionellt till en företagslösning tack vare stöd från sin vd. Vd:n deltog i Tableau-utbildning med teamet inom ett verksamhetsområde och det var också där man började använda analys mest.

Talang

Organisationer prioriterar datafärdigheter när talanger ska rekryteras, utvecklas och behållas

När allt kommer till kritan utgörs en datakultur av människor. Om medarbetare inte förstår hur de ska arbeta med data kan de inte drivas av data. Inte ens med den bästa tekniken eller processerna.

Chefer måste prioritera datafärdigheter som en del av sin talangstrategi. Även vid rekrytering och utbildning. De ska redogöras i jobbeskrivningar och identifieras i anställningsprocessen. Alla i organisationen ska känna sig säkra på att kunna hitta rätt data, använda analyser i sina arbeten och kommunicera vad de hittar.

Datafärdigheter ingår i arbetsbeskrivningarna för alla roller

Team skräddarsyr aktiveringsprogram för alla roller och nivåer

Ledare uppmuntrar och belönar användningen av data

När vi tillkännagav vår utbildning fick vi över 120 svar på mindre än 72 timmar. Både befintliga och nya användare har ett riktigt sug efter att förbättra sina Tableau-kunskaper för att själva kunna uppfylla sina databehov. Det gynnar hela organisationen.

Dela

Medarbetare stödjer varandra och utvecklar en känsla av tillhörighet

De flesta problem som är värda att lösas med data är inte begränsade till ett enstaka team eller affärsområde. De kräver data från flera system och samarbeten mellan flera team. I en datakultur har medarbetarna ett gemensamt syfte – att använda data för att gynna organisationen. Tillsammans kan de förstärka den inverkan de kan ha med data.

Den här delningsandan smittar av sig och skapar en vilja att ”skicka det vidare”. En känsla av gemenskap utvecklas, vilket märks i möten, meddelandegrupper och portaler. De här aktiviteterna formas sedan till aktiva interna communities kring data och analys.

Medarbetare delar aktivt de bästa metoderna med organisationen

Team delar data mellan olika funktioner för att stödja verksamhetsmålen

Chefer ger medarbetare tid och plats för att delta i communities

Medarbetare vill se varandra lyckas. På community-sidan ställer medarbetare frågor om Tableau och andra, mer erfarna användare svarar direkt.

Inställning

Data blir en katalysator som förbättrar hela organisationen

Det är lika viktigt att utveckla en inställning om att prioritera data som att utveckla datafärdigheter. I en datakultur prioriterar medarbetare data framför intuition, anekdoter eller rang. När alla har samma inställning skapas en öppen diskussion där idéer kan leda till utforskning och innovation.

Data ses som en källa till personlig och karriärmässig utveckling. Människor är nyfikna och villiga att utmana sina egna antaganden med data. Och de är öppna för att bli utmanade av andra. När alla dessa datadrivna metoder blir vanor, ändras uppfattningar och medarbetare börjar associera data med förbättring, framgång och tillväxt.

Medarbetare uppmuntrar till experiment och innovation

Organisationer fokuserar på resultat snarare än tomma mätvärden

Medarbetare är trygga med att utmana idéer med data

När vi började med Tableau tänkte vi bara på dashboards och rapporter. Vi trodde aldrig att Tableau totalt skulle ändra organisationens DNA.