Tableau hjälper dig att se, förstå och skydda din data.

Vanliga frågor

Läs mer om Tableaus inställning till GDPR- och CCPA-efterlevnad i de här dokumenten med vanliga frågor om sekretess. Ladda ner Vanliga frågor om GDPR Ladda ner Vanliga frågor om CCPA

Tableau har alltid tyckt att det är viktigt att hantera personuppgifter på ett både hänsynsfullt och utförligt sätt. Vi kommer även i fortsättningen att skydda kunddata enligt lagarna om integritetsskydd, bland annat GDPR och CCPA. Vi anser att dessa sekretesslagar är ett viktigt steg mot att förtydliga och möjliggöra rätten till personlig integritet. Vi vill hjälpa dig att fokusera på din kärnverksamhet samtidigt som du förbereder dig för och följer globala bestämmelser om personlig integritet.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 stärker och förenar dataskyddet för alla enskilda personer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). GDPR innebär utökade regler för företag, myndigheter, ideella föreningar och andra organisationer som erbjuder varor och tjänster till människor inom EES, eller som samlar och analyserar data kopplad till invånarna i området. GDPR gäller för samtliga organisationer som handlar med enskilda individer inom EES, oavsett om organisationerna är baserade inom EES eller inte. Den berör även exporten av personuppgifter utanför EES. Därför behöver företag inta en väl avvägd hållning till sina egna metoder för insamling och skydd av personuppgifter.

Dataskyddslagen California Consumer Privacy Act (CCPA) trädde i kraft den 1 januari 2020 och betecknas som den hittills högsta standarden för dataskydd i USA. Den ger Kaliforniens invånare en rad rättigheter över sina personuppgifter. Bland annat får de rätt att ta bort vissa personuppgifter, rätt att få veta om ett företag samlar in och bearbetar dessa, rätt att veta hur ett företag använder deras personuppgifter och rätt att neka ett företag att sälja personuppgifterna.

Tableau har föresatt sig att behålla sina kunder hela livet. Det krävs ett obevekligt fokus på användarupplevelsen för att vinna förtroendet hos världens dataanvändare i alla generationer, och en viktig del av det handlar om att skydda din data.

Vårt åtagande gentemot dig.

Policyer

Tableau strävar efter att ge insyn och bygga upp ett förtroende. Vi har jobbat hårt inom hela företaget med att införa rutiner för integritetsskydd i enlighet med globala bestämmelser, och för oss är det viktigt att vi ständigt förbättrar oss på detta område.

Produkter

Tableau erbjuder solida åtgärder för styrningskontroll (t.ex. certifiering av datakällor), funktioner (t.ex. live query) och verktyg (t.ex. användning av öppen metadata för internrevisioner) i själva produkten.

Säkerhet

Att värna om kundernas integritet och respektera konfidentiell information är centralt i våra grundvärderingar när det gäller nöjda kunder. Våra solida säkerhetsrutiner omfattar bland annat årliga SOC 2-, SOC 3- och ISAE 3402-revisioner av Tableau Cloud-tjänsten.

TABLEAUS PRODUKTER OCH DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Tableau-användare som berörs av regler för integritetsskydd bör känna till sina skyldigheter. Ladda ner vårt whitepaper för att förstå hur Tableau kan hjälpa dig att fullfölja dina skyldigheter.

Hämta whitepaper

Tableau-policyer

Sekretesspolicy

Tableau samlar in personuppgifter för att främja målet att hjälpa människor att se och förstå sin data. Personuppgifterna samlas in och används på flera olika sätt, vilket beskrivs mer ingående i vår sekretesspolicy.

Dataöverföring

GDPR förhindrar att personuppgifter exporteras till länder utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om inte vissa kontroller genomförs. Tableau ger på många olika sätt kunderna garantier för att personuppgifter överförs och bearbetas i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning. 

 

 

Visa Salesforces respons på beslutet från Europeiska unionens domstol om överföring av personuppgifter

Läs mer


Avtalsskydd

Enligt GDPR måste personuppgifter omfattas av ett särskilt avtalsenligt skydd när de överförs från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde. Som ett Salesforce-företag erbjuder Tableau våra Tableau Cloud-kunder Salesforces databehandlingstillägg vid registrering och förnyelse.

 

Marknadsföringskommunikation

Tableau samlar in personuppgifter i marknadsföringssyfte i enlighet med GDPR och annan lokal lagstiftning. Du kan när som helst enkelt avregistrera dig från marknadsföringsmeddelanden genom en avregistreringsknapp i e-postmeddelandet eller genom att kontakta customerservice@tableau.com.

Installationsklara produkter

Lokal programvara

Tableau Desktop, Tableau Prep och Tableau Server installeras lokalt på dina servrar/datorer bakom brandväggen utan att automatiskt skicka din data tillbaka till Tableau. Vår supportpersonal har ingen inbyggd fjärranslutning till programvaran och kan inte ta sig in i din installation. Tableau bearbetar därmed inte den kunddata som du analyserar med vår lokala programvara, utan litar på att kunderna upprätthåller lämpligt skydd för datan. Observera att i fråga om registreringsinformation eller användningsdata som används till att fullfölja våra avtalsförpliktelser och förbättra din upplevelse av våra produkter är Tableau personuppgiftsansvarig/företaget och accepterar sådant ansvar enligt rådande lagstiftning.

Datalagring i Tableau Cloud

Tableau Cloud är utformat så att kunderna ska ha kontroll över var deras data lagras. Tableaus EU-baserade datacenter är tillgängligt för både befintliga och nya Tableau Cloud-kunder, var de än befinner sig. Likaså finns system för katastrofåterställning i EU. Befintliga kunder kan välja att migrera sin data till EU-baserade datacenter, medan nya kunder väljer den plats de föredrar när de konfigurerar sin Tableau Cloud-webbplats, just nu antingen Nordamerika eller Europa.

Säkerhetsberedskap

Praxis för informationssäkerhet

Vi har publicerat rutiner för informationssäkerhet och dataskydd som styr när anställda och entreprenörer kan komma åt datalager som innehåller din data.

Tredjepartsrevisioner och -certifieringar

Tableaus kontroller har granskats av oberoende tredje part gentemot fastställda standarder och gör rapporterna SOC 2 Typ II och SSAE 16 SOC 1 tillgängliga för kunderna.

Incidenthantering

Vi har implementerat en plan för dataintrångs- och incidenthantering. Vid en incident som inbegriper din kunddata informerar vi dig i enlighet med villkoren i ditt avtal med oss.

Bästa praxis för Tableau-kunder

Det bästa som våra kunder kan göra för att minska sin exponering enligt alla sekretessregler, förutom att följa bästa praxis för Tableau Server, är att inte samla in eller lagra personuppgifter som inte behövs.

Dessutom bör kunderna försäkra sig om att personuppgifter endast är synliga för personer som behöver se dem. De omfattande behörighetsinställningarna i Tableau Server och Tableau Cloud ger kontroll över vilka tillgångar som användarna har åtkomst till, exempelvis webbplatser, arbetsböcker, kalkylblad och datakällor.

Vi informerar dig om vilka framsteg som görs med den här webbplatsen. Om du har ytterligare frågor som du vill diskutera får du gärna kontakta oss på privacy@tableau.com.