Data är inte längre bara en konkurrensfördel. Den är oumbärlig för organisationens hälsa – och många gånger även för dess överlevnad. Denna playbook vänder sig till företagschefer och dataledare som vill realisera det fulla värdet av organisationens data genom att skapa en riktig datakultur. En organisation där varje individ har vad som behövs för att hantera även de mest komplexa affärsutmaningarna med hjälp av analytiska insikter.


Inledning: Datakulturens mätbara effekter på verksamheten


Utmaningar från oväntade kriser visar att man verkligen kan påverka en organisations förmåga att reagera på marknadsförändringar genom att använda data på ett agilt och strategiskt sätt. Men det krävs mer än bara teknik för att få ut så mycket som möjligt av datan. Det krävs ett engagemang för att främja datadrivet beslutsfattande på alla nivåer. Det arbetet bör grunda sig på en definierad analysstrategi som kopplar samman tekniska implementeringar med affärsmål, processer och människor.

Oavsett hur många biljoner dollar som har investerats i data och analys de senaste åren finns det fortfarande ledare som inte lyckas skapa en datadriven kultur och uppnå resultat genom sina analysinvesteringar.

Enligt enkäten NewVantage Partners’ 2021 Big Data and AI Executive Survey som omfattade 85 Fortune 1000-företag:


49% Icon

49 % anser att deras data- och analysansvariga har det yttersta ansvaret för data,

men 25 % rapporterar fortfarande att det inte finns en person med övergripande ansvar

39% Icon

39 % hanterar data som en affärstillgång, en nedgång från 50 %

30% Icon

30 % har en utarbetad datastrategi för företaget


Pågående globala kriser och konjunkturnedgångar förvärrar dessa svårigheter att förstå datans värde och påminner oss om att företagen behöver odla beteenden och tankesätt som stödjer en datakultur – ett gemensamt mål om att sätta data i centrum för alla beslut. Företagen inser vikten av analyser och vill snabbt öppna upp insikter för att bli datadrivna.

Redan före pandemin skördade datadrivna företag fördelar och presterade på topp. Tableau gav marknadsundersökningsföretaget IDC i uppdrag att genomföra en studie* för att bedöma datakulturens inverkan på affärsresultaten. Genom att titta på globala företagsledare i olika branscher, däribland finansiella tjänster, hälso- och sjukvård, myndigheter osv., undersökte IDC hur kultur bidrar till framgångarna för dataledande företag – de med en stark datakultur – och identifierade trender som särskiljer dem.Data Culture Scale

Källa: IDC Whitepaper, sponsrat av Tableau, How Data Culture Fuels Business Value In Data-Driven Organizations, Doc. #US47605621, maj 2021.


Jämfört med bara 5,7 % av respondenterna från datanyfikna företag – de med en minst mogen datakultur – förklarade i genomsnitt 73,5 % av respondenterna i de dataledande företagen att deras beslutsfattande alltid var datadrivet. Och dataledande chefer är åtta gånger mer benägna att aktivt använda data själva jämfört med ledare från datanyfikna företag.


Dataledande företagschefer, som använder och förstår kraften i data och som har samma beteenden och tankesätt:


83% Icon

83 % av vd:arna vill ha en datadriven organisation

87% Icon

87 % av cheferna på C-nivå har som främsta prioritet att bli ett intelligent företag

74% Icon

74 % av företagsledarna kräver data för beslutsfattande


Det kan kännas överväldigande att skapa en datakultur, även i de bästa av tider. Det krävs engagemang på alla organisationsnivåer för att påverka människors sätt att tänka kring och agera på datainsikter. Men i verkligheten kan du ta ytterligare steg för att bygga denna kapacitet nu, eftersom du vet att det du gör har en enorm inverkan: Du kommer att kunna utföra och skala analyser och affärsstrategier samtidigt som du öppnar upp datans värde, både kortsiktigt och långsiktigt.
 

Leder du med data?

Ta reda på det genom att ställa följande frågor till teammedlemmarna:
  • Vet människor hur man tolkar data?
  • Kan människor få hjälp av kollegor med analys- eller datarelaterade frågor?
  • Ger vi människor åtkomst till den data de behöver?
  • Tar människor ansvar för datan de använder och skapar?
  • Behöver vi data som stödjer våra beslut?

Använder din organisation Tableau? I så fall har du tillgång till resurser och vägledning som stöd för din datakulturresa med Tableau Blueprint. Blueprint är den mest omfattande metodiken för att bli en datadriven organisation.

Så här använder du denna playbook


Denna guide presenterar en enkel men effektiv plan för att bygga en datakultur. Den består av fyra kapitel som fokuserar på fyra olika områden.


Varje område innehåller en översikt över hur det går till– rekommendationer om hur du bygger, driver och, när tiden är inne, utvecklar dessa funktioner och låter dem mogna.


Building Running Expanding Image

Bygga

Grundläggande steg som gör det möjligt att skapa värde från data.

Driva

Program och aktiviteter som skapar mätbart värde genom hela organisationen.

Utveckla

Åtgärder som optimerar och framtidssäkrar dina datasatsningar för flera år framåt.


Kom ihåg att en datakultur inte är linjär – det är en levande organism i ständig utveckling. Vi rekommenderar att du använder en successiv metod som passar organisationens mål och behov. Stegen i denna playbook kan utföras och repeteras, både innan och efter att en datakultur har skapats.

Ansvarar du för att skala Tableau till hela företaget? Utforska de beprövade, repeterbara processerna som beskrivs i Tableau Blueprint. Använd konkreta planer, rekommendationer och steg för steg-guider för styrning, agilitet, kompetens och communityn.

Kapitel 1:

Anpassa ledarskapsparametrar efter företagets prioriteringar

 

Mål:

Medan de gemensamt sätter upp verksamhetsmål och strategiska mål fastställer ledare från hela organisationen var de bör fokusera sina resurser kring data.

Så ser det ut:

Strategier och överenskommelser som fastställts av ledningen garanterar att enskilda ledare arbetar mot samma mål och tilldelar dataresurser till områden som har störst inverkan. Agila organisationer bedömer och omvärderar viktiga prioriteringar när förutsättningarna förändras och lärdomar dras, samtidigt som de inte tappar fokus på de långsiktiga målen.

Börja med att granska hur data används i alla delar av organisationen och jämför det nuvarande läget med strategiska initiativ, önskade resultat och affärsprioriteringar. En kommitté för dataledning tar fram en uppsättning nyckelmätvärden för att se över verksamhetsresultat och prioriteringar. Med rätt personer – vanligtvis ett analysteam – lokaliserar, skapar och samordnar de datakällor för att stödja mätvärdena. På det här stadiet bidrar datakällor till att ge en ögonblicksbild på ledarnivå. Datakällorna bör uppdateras regelbundet så att ledarna kan fastställa det förväntade resultatet av ett mätvärde. Det påverkar hur ni ska prioritera mer djupgående datakällor för senare analys.

Abercrombie & Fitch skapar anpassning med realtidsdata

Abercrombie & Fitch använder närapå realtidsdata för att varje kvartal leda ett samordningsmöte med chefer, koncernledare och produktteam. Dessa snabba insikter hjälper ledare att upprätta mål, målanpassa och fastställa var arbetsfokus ska läggas.

Läs mer


Exec Dashboard

En dashboard för ledningen samlar dina främsta affärsmätvärden i en enda vy. I exemplet övervakas lönsamhet, produkter, leveranser, prestanda och beställningsinformation, allt i samma arbetsbok.

Så går det till:

Bygga

Inrätta en kommitté för dataledarskap som ansvarar för att genomföra strategier och driva värde med data. Inkludera intressenter från alla affärs- och analysfunktioner.

Utvärdera nuvarande analysanvändning och prioritera de viktigaste affärsproblemen som bör stå i fokus för den datadrivna transformationen.

Definiera en uppsättning viktiga vägledande mätvärden för att förstå verksamhetens hälsa, med hjälp av högst 10 nyckelindikatorer.

Driva

Utveckla data som stöd för vägledande mätvärden på ledarskapsnivå, bestående av ett antal datakällor och visualiseringar på hög nivå, för att främja en samlad datakälla.

Analysera mätvärden och jämför med tidigare resultat för att förstå hur verksamheten står sig i förhållande till äldre affärsvillkor och aktuella prognoser.

Titta regelbundet på dessa mätvärden och jämför med förväntade resultat för att snabbt identifiera oväntade trender och proaktivt ta itu med affärsutmaningar.

Utveckla

Omfördela och fokusera dataresurser på de mest brådskande projekten med högpotentiella. Var inte rädd för att avsluta långvariga insatser om de inte tillgodoser akuta behov.

Ge sponsorer i ledningsställning i uppgift att övervaka mätvärden på organisationens chefsnivåer för att få varningar i god tid om framgångar eller motgångar och fortsätt att finjustera.

Öka insynen i mätvärden genom regelbunden kommunikation inom hela organisationen så att företagsledare kontinuerligt kan förespråka strategisk dataanvändning.

Att bygga en datadriven verksamhet kräver att data bäddas in i hela organisationen och att data tillförs i alla typer av beslutsfattande. Data Leadership Collaborative för samman likasinnade ledare så att de kan lära av och hjälpa varandra med att genomdriva en datadriven kultur.

Kapitel 2:

Bygga datakällor för att hantera
viktiga beslutspunkter

 

Mål:

Datasatsningar prioriteras baserat på affärsmätvärden och team bygger datakällor för att ta itu med de viktigaste affärsfrågorna.


För chefer som använder Tableau för att driva strategiska resultat: förstå rollerna och ansvaret för det tvärfunktionella projektet eller tigerteamet som är dedikerat till att planera och hantera analysimplementeringen, definiera Tableau-styrningsprocesser, policyer med mera. 

Kapitel 3:

Öka värdet genom specifika
användningsfall

 

Mål:

Skapa direkt mervärde och engagemang för prioriterade användningsfall genom att dela viktiga datainsikter via dashboards och datavisualiseringar.


Så ser det ut:

Skapa användningsfall anpassade efter prioriterade områden som främjar interaktion med data. Användningsfallen tar sig uttryck i datatillgångar – i form av visualiseringar, rapporter, dashboards och/eller arbetsböcker – som är användbara, engagerande och ger insikter i lösningar för akuta företagsbehov. Team i hela organisationen kan vidareutveckla dessa tillgångar efter egna behov och identifiera andra områden som kan ha nytta av ytterligare datatillgångar eller datakällor. När tillgångarna utvecklas bör teamen gå tillbaka till de definitioner som anges i ledarskapsparametrarna, så att alla talar samma språk. Dela framgångar och framgångsmönster för att skapa ett positivt kretslopp som utökar och fördjupar engagemang i hela organisationen.

På Red Hat skapas förväntan och tillit

Red Hats företagsdata- och analysteam utvecklade viktiga prestanda-dashboards genom ett nära samarbete med affärsledare inom alla funktionella områden. Det fick en synergieffekt och skapade tillit som fick data-communityn att växa och deras Tableau-användarbas tredubblades.

Läs mer


Sales Pipeline Dashboard

Denna dashboard över försäljningspipelines visar hur affärerna påverkades av covid-19. Exemplet visar hur du kan anpassa befintliga dashboards för olika användningsfall.Så går det till:

Bygga

Identifiera ämnesexperter från varje avdelning som kan ge snabb feedback och se till att data- och analysteamen har den affärskontext de behöver för att utveckla datatillgångar.

Identifiera användningsfall där teamen skulle kunna utnyttja åtkomst till nyckeldatakällor och engagera tigerteamet för att bemöta specifika behov.

Sammanfatta behoven av datatillgångar för att fastställa nödvändiga kompletterande data och öka relevansen för andra målgrupper. Säkerställ att anpassade mätvärden och dimensioner kan spåras tillbaka till en standarddefinition.

Driva

Skapa ändamålsenligt byggda datatillgångar, till exempel interaktiva visualiseringar, som behandlar viktiga affärsprocesser och beslutspunkter. Fokusera på tillgänglighet genom att skräddarsy resurser för specifika målgrupper.

Inkludera datatillgångar i viktiga möten med intressenter, chefer och styrelseledamöter för att uppmuntra databaserade metoder i rådande synsätt och lyfta fram ledningens stöd.

Skapa programsatsningar och utse företrädare som kan erbjuda support och coachning genom formella möten eller informell kommunikation, till exempel via chattgrupper eller företagsportaler.

Utveckla

Inkludera datatillgångar i medarbetarnas befintliga arbetsflöden och applikationer genom att skapa e-postprenumerationer och chattaviseringar, eller integrera dem i arbetsflödesapplikationer som ert CRM.

Sök efter och införliva ny data i datakällor och dashboards som stödjer prediktiv och normativ analys för mer avancerade användningsfall.

Stöd utvecklingen av datakunnighet genom att lägga till definitioner, förklaringar, anteckningar och metadata i datatillgångar, samtidigt som du samlar in feedback från användare.

Kapitel 4:

Främja utbredd
dataupptäckt

 

Mål:

Personer på alla nivåer har förtroendet och kunskapen att på egen hand följa processen av dataupptäckter med så lite intervention som möjligt, och sedan använda datainsikter för att driva affärsbeslut.


Så ser det ut:

När människor känner sig säkra med data kommer de att ställa svårare frågor och skapa nya datatillgångar åt sig själva. I praktiken innebär det att datan måste beskrivas väl, vara välstyrd och tillgänglig. Det kräver också omfattande datakunnighet – förmågan att utforska, förstå och kommunicera med data. I det här skedet har organisationer nytta av datautbildningsprogram för att lära ut grundläggande datafärdigheter. Att främja community-program ger människor en dedikerad plats för att ställa frågor, dela bästa praxis och uppmuntra engagemang. I början behöver dessa program inte innebära några stora satsningar. De kan äga rum där samtal vanligtvis sker, och när engagemanget växer kan du genomföra insatser med dedikerade ägare, ledare och processer.

JPMorgan Chase prioriterar communities och datafärdigheter

För att fördjupa engagemanget i en community med 30 000 personer använde JPMorgan Chase en spelliknande struktur med ”färdighetsbälten” som guidar människor genom olika nivåer av datautbildning beroende på deras erfarenhet.

Titta nu

Så går det till:

Bygga

Prioritera samarbete på avdelningsnivå i fråga om mål och initiativ, och ge individer på alla nivåer i organisationen rätt att äga beslut inom sina ansvarsområden och vidta databaserade åtgärder.

Utöka datautforskningen genom att göra dataset och -tillgångar tillgängliga via en gemensam BI-plattform, med styrning som balanserar möjligheter och kontroll. Möjliggör ad hoc-analys genom tillgång till verktyg för naturligt språk och visuell analys.

Ta fram initiativ för innovation och problemlösning – till exempel datatävlingar – med förslag på nya teorier som utmanar etablerade uppfattningar om hur verksamheten fungerar.

Driva

Fokusera hellre på att aktivera än att skapa innehåll genom att utöka utbildningsinitiativen. Skapa möjligheter att bygga förtroende och datakunnighet på alla kompetensnivåer. Erbjud relevanta exempel så att människor snabbt kan lära sig.

Upprätta community-byggande program i form av lunchkurser, användargrupper eller tävlingar som banar väg för större program. Människor kan ställa frågor, få hjälp och utveckla sina datafärdigheter.

Investera i robust dataursprung, nyckeln till att dela data och bygga förtroende. Använd din BI-plattform till att identifiera och hantera problem med datakvalitet i datakällor som används mest.

Utveckla

Formulera en metod och ett lager för att samla kunskaper, till exempel en intern portal eller Wiki, och allokera personaltid till denna funktion.

Dokumentera ledande metoder för dataupptäckt för att fånga upp framgångsrika metoder och inspirera andra. Upprätthåll dessa metoder aktivt och justera dem allteftersom datakulturen utvecklas.

Identifiera och uppmärksamma dataexperter offentligt och belöna dem genom regelbundna befordringar, karriärutveckling och ledarskapsmöjligheter. Överväg officiella dataledarroller allteftersom datakulturen utvecklas.

Är du en ledare som främjar användning av Tableau? Alla som möter data i din organisation – oavsett datakompetens eller analyskunskaper – behöver hitta insikter och använda dem i sitt beslutsfattande. Utbilda användarna, mät effekten och fastställ bästa praxis med Tableau Blueprint.

Sammanfattning

Framtidssäkra organisationen
inför kommande utmaningar

 

Framtidssäkra organisationen inför kommande utmaningar

Pågående utmaningar och konjunkturnedgångar ökar klyftan mellan ledare och eftersläntrare: de som aktivt integrerar data och analys i stommen av företagskulturen och de som drar sig för att investera i program och teknik som kan hjälpa dem att komma dit. Dataledande organisationer är flexibla när det behövs, förnyar sig ständigt och finjusterar konsekvent, vilket ger dem en tydlig konkurrensfördel i tider av både stabilitet och förändring.

Att skapa en datakultur handlar inte bara om att vrida om en kontakt. Nu är det dags att göra successiva förändringar, med början i din personalstyrka. Bygg ut fokusområden och lägg grunden för en utökad dataanvändning hos individer och team. Genom att ta dessa steg rör du dig i rätt riktning och framtidssäkrar din datakultur inför kommande utmaningar.


Lär känna Tableau-plattformen: Flexibel teknik med stöd för en skalbar datakultur

Tableau är världens ledande analysplattform. Kraftfull, säker och flexibel – Tableau-plattformen har utformats för individen och skalats för företaget. Tableau är en betrodd rådgivare åt världens ledande organisationer– bland annat Honeywell, Charles Schwab, Verizon, Nissan, Lufthansa och många fler – och hjälper kunderna att etablera en datakultur som bygger på förtroende och ett strategiskt dataengagemang.


Vill du sätta fart på din datakultur? Vi har lagt upp planen.

Tableau Blueprint ger en översikt av Tableaus bästa praxis baserat på expertis från tusentals kunder och hjälper dig att omvandla repeterbara processer till kärnfunktioner. Se till helheten och din analysstrategi, eller rikta in dig på ett särskilt område för finjustering och förbättring.

Utforska Tableau Blueprint*Källa: IDC whitepaper, sponsrat av Tableau, How Data Culture Fuels Business Value in Data-Driven Organizations, Doc. #US47605621, maj 2021.

Ladda ner PDF

Få den fullständiga utskriftsversionen av vår

playbook om datakultur.

Hämta nu »