Så bidrar dataledare till återhämtning och tillväxt

I kristider, som nu med covid-19-pandemin, kan dataledare hjälpa företag att snabbt kartlägga de ändrade marknadsvillkoren och fatta viktiga beslut som stabiliserar verksamheten.

Den här artikeln utgavs först i samarbete med Forbes BrandVoice.

Om data är hjärtat i en modern organisation, då är dataledare dess puls. De förespråkar bästa praxis, är förebilder för datadrivet beteende och främjar datafärdigheter genom att fungera som utbildare och mentorer. De är de medarbetare som skapar och odlar ett företags datakultur, vilket är en förutsättning för att lyckas idag. I kristider, som nu med covid-19-pandemin, kan dataledare hjälpa företag att snabbt kartlägga de ändrade marknadsvillkoren och fatta viktiga beslut som stabiliserar verksamheten.

”Allteftersom data har blivit allt mer värdefullt för organisationer, finns det människor som har klivit fram och driver på kulturen och inställningen till hur organisationen samlar in och använder data, vilket i slutänden förändrar hur man fattar beslut”, säger Ashley Howard Neville, senior teknisk evangelist på Tableau. ”Det är de ledarna som kommer att använda data till att driva fram innovativa lösningar och hjälpa till att skapa en organisations återhämtningsstrategi.”

Vilka är dataledare i ditt företag?

  • De är förebilder för datadrivet beteende

    Dataledare föregår med gott exempel. De låter organisationens realtidsdata påverka de dagliga besluten. De är skickliga i företagets Business Intelligence-program och uppmuntrar till att prioritera data. Enligt en ny studie från IDC (sponsrad av Tableau) svarade 67 % av de tillfrågade från dataledda organisationer att de kräver data som stöd till rekommendationer och beslut.1
  • De formar datafokuserade team

    Dagens datafokuserade team måste kunna balansera de tre kärnkompetenserna att hitta data, analysera data och tolka data. Interna ledare behöver därför skapa väl avvägda team och utveckla datagemenskaper som gör att en datakultur kan växa och frodas. Enligt IDC-studien är anställda på dataledda organisationer tre gånger bättre än sina jämlikar på mindre datamedvetna organisationer på att hitta och koppla samman med data. Men de måste få stöd från datafokuserade team.
  • De är utbildare och mentorer

    Dataledare börjar ofta som informella lärare och ger sina kollegor dataexpertis och vägledning innan de antar någon formell ledarroll. Enligt IDC-studien är 79 % fler anställda vid dataledda företag mycket tillmötesgående när det gäller att dela data inom sina organisationer jämfört med anställda vid mindre datamedvetna företag.

När företag är tvungna att anpassa sig till olika överlappande kriser är det viktigare än någonsin att förstå data och dataledarskap. ”Med bra data och förmågan att tolka den ökar faktiskt din hastighet och flexibilitet”, säger Mark Jewett, senior produktmarknadschef på Tableau. ”Det är något man måste acceptera.”

Om du är chef och undrar hur du ska leda din organisation i dessa oroliga tider, och hur du ska skaffa vikarier till dina mest värdefulla medarbetare så har jag bara ett svar: följ datan. Här ger vi några praktiska tips på hur du ger dataledare inom din organisation möjlighet att skapa en hälsosam datakultur. Tack vare de här åtgärderna kan din organisation fatta viktiga beslut om att öppna upp igen och bemöta framtida hinder med en flexibel inställning.

Hur kan du uppmuntra dataledare inom ditt företag?

Dataledare har inte alltid formella ledarroller eller dataroller. Det finns inte en särskild titel för en dataledare säger Howard Neville. Ibland kommer de från affärssidan, ibland från IT, men oftast från mellanchefsnivån med erfarenhet från flera områden. ”Men egentligen kan vem som helst inom en organisation vara dataledare”, säger Howard Neville. ”Det handlar om vilket värde dessa människor tillför organisationen. Dataledare går utöver sitt specifika fokusområde och förordar data i hela organisationen.”

Det är dessa medarbetare som kommer att leda delar av din kris- och återhämtningsstrategi eftersom de vet hur de kan få tag på den data de behöver. De vet även hur de ska använda den för att leda och anpassa sin planering.

Chefer behöver ge dessa människor inflytande eftersom de troligen kommer att vara en källa till snabbare svarstider, nya idéer och företagsanpassning. Men hur kan du som chef frigöra deras kapacitet? Fundera på de här praktiska tipsen om hur du ger nästa grupp dataledare inflytande.

Skapa en feedback-loop

Fokusera inte på hierarkier där du som chef måste ha sista ordet. Uppmuntra till frekventa och öppna samtal om data och insikter. Det kan vara i form av dagliga stå-upp-möten där alla använder data och sin kontextuella expertis för att upptäcka användbara insikter, ge plats åt en demokratisk process och möjliggöra snabbare och bättre beslut. När du prioriterar beslut som grundar sig på data ger du din organisation och dina medarbetare bästa möjliga förutsättningar för återhämtning.

Arbeta enkelt, arbeta smart

”Enkelhet, tillit och hastighet är grundläggande vid en kris”, säger Jackie Yeaney, exekutiv marknadschef på Tableau. Det innebär att hitta några dataledare och ge dem rätt resurser att göra det de måste göra – och snabbt. ”Låt inte perfekt stå i vägen för gott nog”, fortsätter hon. Chefer bör arbeta med dataledare för att omvärdera och ha koll på mätvärden när omständigheterna förändras. Beröm ditt team när de startar och avslutar insatser, eller provar nya saker, i en kris.

Skapa möjligheter till samarbete

Dataledare agerar inte ensamma. De litar på sina egna team, stöd från ledningen och en stark gemenskap som hjälper medarbetare att utveckla datafärdigheter, samarbete och kunskapsdelning mellan olika avdelningar. Nästa dataledare i din gemenskap kommer kanske inte från ledningen, det kan lika gärna vara en mellanchef eller en analytiker som jobbar på med sitt team och väntar på en chans att kliva fram. Ge dem den chansen genom att skapa avsatt tid och plats för dem att öva på och förbättra sina talanger.

Hur kan dataledare hjälpa företag att ta sig igenom en kris?

När det råder akut kris måste företag lära sig att lita på dataledare som strateger och ledsagare i fråga om marknadsvillkor. Detsamma gäller den återhämtningsperiod som följer efter ovissheten. Det är då företag börjar stabiliseras och hitta fotfästet i det nya normala. Nu när covid-19-pandemin har pågått ett par månader har en del organisationer redan börjat visa hur värdefull en stark datakultur och datastrategi kan vara. Det som förenar dem är deras flexibilitet och förmåga att snabbt dra nytta av befintliga datatalanger och -resurser. Fundera på de här exemplen från verkliga livet:

Så här spårar en välgörenhetsorganisation elevers missade måltider

En global välgörenhetsorganisation lyckades skapa en dashboard som visar stängda skolor och hur många barn som därför inte får sina måltider. Organisationen hade redan en databas för att mäta detta, men deras dataledare agerade snabbt och integrerade med öppen data från offentliga organisationer för att få nyare data. Nu använder ledare och beslutsfattare över hela världen denna dashboard och den är även tillgänglig för allmänheten.

Så påskyndar en kreditförening låneprocessen

När stora delar av USA gick in i en period av karantän var en av landets äldsta kreditföreningar snabb med att anpassa sig. Eftersom banker anses vara samhällsviktiga tjänster var organisationen tvungen att helt ändra sin verksamhet. Det innebar bland annat att lägga mer resurser på drive-through- och onlinetjänster samt att hantera mängder med låneansökningar till Paycheck Protection Program. Kreditföreningen hade redan prioriterat en datakultur, så dataledare i analysteamet kunde snabbt tillhandahålla nödvändig data och styra resurserna dit de behövdes.

Så skyddar en utlåningsorganisation sina anställda

När Indien införde en samhällsomfattande nedstängning svarade en utlåningsorganisation med att skapa en arbetsgrupp avsedd att tillgodose personalens behov under krisen. De skapade en dashboard som visualiserar information om personalens hälsa och säkerhet. Den hjälper dem att utvärdera grundläggande behov som ekonomi, medicin, mat och transport. Det gjorde att de kunde stärka resurserna innan krisen förvärrades.

Dataledarskap handlar i grund och botten om tillit. Tillit mellan chefer och anställda på en lägre nivå, chefers tillit till sina anställda och vice versa. Om anställda får fler möjligheter och mer åtkomst – och större handlingsförmåga – kommer det att avspegla sig i deras arbete. ”Vi har sett att ju mer du litar på ett team vad gäller dataåtkomst, desto mer vill de använda den ansvarsfullt och effektivt”, säger Mark Jewett från Tableau. Det lägger grunden för en agil datakultur som kan hjälpa organisationer att anpassa sig till oförutsedda utmaningar – och vända dem till tillväxtmöjligheter.

1. Därför ska du bry dig om datakultur, april 2020. IDC InfoBrief, sponsrat av Tableau.