Affärssamtalen blir bättre när de grundar sig i data

För många medarbetare inom ett brett spektrum av branscher, till exempel detaljhandel, tillverkning, telekom och finansiella tjänster, är förmågan att tolka data numera en viktig, daglig uppgift. Medarbetare i olika organisationer måste nu utveckla en bredare förståelse för data, för att med hjälp av gemensamma siffror och dashboards fatta kollektiva, välgrundade beslut.

För många medarbetare inom ett brett spektrum av branscher, till exempel detaljhandel, tillverkning, telekom och finansiella tjänster, är förmågan att tolka data numera en viktig, daglig uppgift. Tidigare var det arbete som gjordes av teamen för dataanalys och Business Intelligence, men nu måste alla i organisationen utveckla en bredare förståelse för data för att med hjälp av gemensamma siffror och dashboards fatta kollektiva, välgrundade beslut. Det gäller såväl ekonomiavdelningen som HR- eller marknadsavdelningen. Det borde inte komma som en överraskning för någon att medarbetare i organisationer av alla sorter och storlekar nu regelbundet måste hantera data. Den må ha skett i det tysta, men det är likväl en revolution. För många företag handlar det inte om huruvida de har data, eller ens om datan är tillgänglig. Det handlar snarare om att se till att alla, oavsett vilken del av organisationen de tillhör, har förmågan att få ut värde av den. Och i de flesta fall ligger värdet inte i själva datan eller ens i de insikter den kan leda till, utan i de beslut som fattas med data som grund. För de flesta organisationer kräver detta en verklig transformation. Det innebär att de måste ta datan bortom analysteamen och in i verksamheten. En sådan transformation kan dock inte genomföras utan engagemang uppifrån och det är inget som händer över en natt. De högsta cheferna måste vara de som driver förändringen och främjar en kultur av datakompetens som förbättrar affärssamtalen. Med tiden kommer datadrivna organisationer att frambringa datakunniga medarbetare som använder insikter. De kommer att hjälpa företagen de jobbar för att vässa sin konkurrenskraft i en global ekonomi som är under återhämtning. Men det kommer att krävas stöd.

För många företag handlar det inte om huruvida de har data, eller ens om datan är tillgänglig. Det handlar snarare om att se till att alla, oavsett vilken del av organisationen de tillhör, har förmågan att få ut värde av data. Och i de flesta fall ligger värdet inte i själva datan eller ens i de insikter den kan leda till, utan i de beslut som fattas med data som grund.

Vem bär ansvaret för att främja en datakultur och varför görs det inte redan?

Dataanvändning inom företaget måste drivas såväl uppifrån och ner som nerifrån och upp. Det finns en vanlig missuppfattning om att det krävs underliggande avancerade datakunskaper, men detta har förändrats i och med demokratiseringen av data. Det är kombinationen av datakunskaper, teknik och mänskliga insikter som företag behöver för att effektivt kunna använda stora datauppsättningar och hitta insikter.

Forskningen har hittat följande orsaker till varför företag saknar en datakultur:

  • 52 % hävdar att det saknas förståelse kring befintlig data
  • 41 % tror att det handlar om bristande förmåga att generera insikter från data
  • 34 % saknar tilltro till data
  • 31 % tycker att det finns för mycket data

I slutändan hamnar chefer som översvämmas av information i en beslutsförlamning. Det ligger en enorm utmaning i att bryta ner datasilor inom större företag, där data från olika affärsavdelningar blir strandsatt på separata digitala öar. Det här problemet ställdes på sin spets under pandemin.

Det finns en vanlig missuppfattning om att det krävs underliggande avancerade datakunskaper, men detta har förändrats i och med demokratiseringen av data. Det är kombinationen av datakunskaper, teknik och mänskliga insikter som företag behöver för att effektivt kunna använda stora datauppsättningar och hitta insikter.

Attityder till data

Tableau beställde nyligen en undersökning om arbetsgivares attityder till data. Undersökningen, som omfattade 1 098 högre chefer över hela Europa, fann att mer än hälften (56 %) av företagsledarna i Storbritannien anser att förmågan att förstå insikter från data är en av de viktigaste kunskaperna för att driva affärssamtal av hög kvalitet. Endast 12 % tror att berättande är viktigt, vilket tyder på att många högre chefer nu prioriterar hårda fakta framför berättelser när de fattar viktiga affärsbeslut. Det är en strategi som kan transformera företag, eftersom datadrivna samtal främjar en arbetsstyrka som är energisk och som växer genom investeringar i deras yrkesmässiga utveckling. Intressant var att 37 % av de tillfrågade ansåg att formella samtal är viktigast, 32 % var för en kombination av formella/informella samtal medan 31 % föredrog informella samtal. Pandemin har haft en negativ effekt på alla dessa samtal, både de formella och informella. Människor snappar inte upp icke-verbala signaler eller luckor i informationsutbytet, men framför allt har de informella pratstunderna påverkats.

För att uppmuntra personlig utveckling och ge medarbetarna energi måste de få utrymme och information så att de kan uttrycka sina tankar. Effektiva affärssamtal främjar en effektiv arbetsmiljö, och företagsledare måste se till att uppmuntra samtalen så fort de har möjlighet.

Vilka är hindren till produktiva affärssamtal?

För att uppmuntra personlig utveckling och ge medarbetarna energi måste de få utrymme och information så att de kan uttrycka sina tankar. Effektiva affärssamtal främjar en effektiv arbetsmiljö, och företagsledare måste se till att uppmuntra samtalen så fort de har möjlighet. Enligt Tableaus forskning är bristen på data (33 %) ett av de största hindren för produktiva affärssamtal. Bristen på data påverkar medarbetarnas förtroende för affärssamtal, eftersom det inte finns någon information som motiverar deras synvinklar. Luckor i informationsutbytet påverkar företagens förmåga att arbeta effektivt.

Det är tydligt att företagsledare anser att det är viktigt med data i affärssamtal, men väldigt få har en förankrad datakultur inom sina organisationer. Enligt vår undersökning rapporterar endast 19 % av företagen att alla använder data när de fattar beslut.

Varför är data så viktigt?

Data och analyser kan hjälpa företag att förutse konsumentbeteenden och marknadstrender, förbättra beslutsfattandet och bedöma avkastningen på marknadsföringssatsningar. Ju tydligare du kan se dina konsumenter, desto lättare är det att nå dem. Vår forskning visar att de tillfrågade anser att det minskar osäkerheten, bidrar till att förbättra precisionen (77 %), håller människor fokuserade (76 %) och bygger förtroende genom att visa kunskap (76 %). Det är tydligt att företagsledare anser att det är viktigt med data i affärssamtal, men väldigt få har en förankrad datakultur inom sina organisationer. Enligt vår undersökning uppger endast 19 % av företagen att alla använder data när de fattar beslut. Det är oroande siffror som kräver en lösning genom aktivt stöd från ledningen.

Praktiska lösningar som gynnar datakompetens

Företag måste främja en kultur som prioriterar data och se till att de högsta cheferna är utbildade i hur man hanterar och bearbetar även de mest grundläggande datauppsättningarna. Det är först när det finns en stark datakultur på plats som företagen kan börja se en positiv effekt på slutresultaten. Vår forskning visar att företagen missar värdefulla möjligheter på grund av otillräcklig datakompetens. Företagen har en skyldighet att främja en databaserad kultur, vilket inkluderar utbildning på alla nivåer i hur man hanterar och bearbetar datauppsättningar. Det är först när det finns en stark datakultur på plats som företagen kan börja se en positiv effekt på slutresultaten.

Den här bloggen är baserad på en undersökning beställd av Tableau och utförd av YouGov, kring attityder till data bland toppchefer.