Så här använder regeringar Tableau för att ge dig den senaste informationen om coronaviruset

När coronaviruset fortsätter att spridas i samhällen över hela världen söker människor efter information som de kan lita på. Och myndighetsanställda arbetar så fort de kan för att se till att människor kan få tillgång till den informationen. Samtidigt utför de egen intern dataanalys i syfte att förstå behoven och skapa policyer och strategier för att kunna bemöta virusets spridning.

[Redaktionens anmärkning: Kort efter att det här blogginlägget publicerades första gången lade delstaten New York ut en uppsättning dashboards som gav New York-borna och hela världen tillgång till en daglig granskning av testdata och bekräftade fall, både inom delstaten och inom länet. Den här datan delas även av guvernör Andrew Cuomo i hans dagliga rapporter, och har blivit livsviktig när hela landet följer hur New York hanterar den växande krisen. Klicka här för att visa dessa dashboards.]

Uppdaterad och pålitlig data har nog aldrig tidigare i modern tid varit lika viktig eller mer efterfrågad av allmänheten som nu. När coronaviruset fortsätter att spridas i samhällen över hela världen söker människor efter information som de kan lita på. Och myndighetsanställda arbetar så fort de kan för att se till att människor kan få tillgång till informationen. Samtidigt utför de egen intern dataanalys i syfte att förstå behoven och skapa policyer och strategier för att kunna bemöta virusets spridning.

Nu har regeringar ett ökat ansvar att utgöra en officiell sanningskälla för människor, fortsätter Steven Spano, vice regionchef för offentliga sektorn på Tableau. ”Det viktiga med sanningen är att den dämpar oro och hjälper oss att uppnå mål samtidigt som den kommer åt information om bästa praxis och situationens verklighet.” Han lägger till att delstaterna använder Tableau för att analysera data och informera om några av de viktigaste besluten som de har fattat på flera decennier. ”Programmet bidrar till att man fattar bättre beslut”, säger Steven. ”Lyssnar du på guvernör Cuomos dagliga rapporter för delstaten New York kommer du höra honom säga att datan visar att tillväxttakten på dödligheten har mattats av. Det visar att åtgärderna fungerar och ger dem en chans att ändra strategi och ständigt omvärdera. Allt handlar om: Har du rätt data? Och kan du sedan uppdatera den, analysera den och därefter vända på den om du ser något som motsäger dina tidigare antaganden om det du gör?”

På Tableau arbetar analysteamet för statliga och lokala myndigheter tillsammans med regeringar världen över med att tillhandahålla insyn och pålitlig data under covid-19-utbrottet. Regeringar analyserar kontinuerligt den data de har om coronavirusutbrottet och dess inverkan på policybeslut och begränsande åtgärder i form av nedstängning av affärer och påbud om att hålla sig hemma. Och de delger allmänheten viktig information så att människor får kunskap om det som pågår i samhället så att de kan förstå det.

”Den här katastrofen är en pågående katastrof. Och den följer en bana. Den banan ser olika ut i varje enskilt samhälle”, säger Dr Barry Chaiken, medicinsk chef på Tableau Healthcare. ”Personer som inte har några kunskaper om epidemiologi och medicinsk vetenskap har därför inte kunnat förstå det som händer: Vad betyder det här för mig? Vad betyder det för mitt lokalsamhälle, för min familj?” Han menar att det är viktigt med tydlig information till allmänheten för att besvara dessa frågor och få människor att känna sig mindre hotade och sårbara inför det här problemet som hela tiden förändras.

Barry Chaiken, som bor i Boston, berättar att han har sett vikten av korrekt offentlig information i realtid efter att det har kommit rapporter om att över 100 fall av covid-19 kunde spåras till en företagsträff som nyligen hölls på ett konferenshotell i Boston. ”Vi var ärligt talat livrädda för att det skulle sprida sig som en löpeld genom hela Boston”, fortsätter han. Men vid det laget hade man i Boston hunnit lägga ut offentliga dashboards med falldata i området och människor kunde se att den kulmen man hade fruktat faktiskt inte syntes i datan.

Genom att offentliggöra dashboards med data om covid-19 har ett flertal lokalförvaltningar i USA gett människor möjlighet att själva förstå datan och direkt se hur beslutsfattande påverkas av det som visas. Följande är bara några exempel på hur kommuner använder Tableau för att sprida viktig information till invånarna:

Kaliforniens hälsoministerium

Den statliga hälsomyndigheten har skapat två dashboards i Tableau Public: Den ena visar fallstatistiken för covid-19 på delstatlig och regional nivå och den andra visar data om det statliga sjukhussystemet. Kalifornien har varit väldigt proaktivt i sitt svar på covid-19 och guvernör Gavin Newsom var den första guvernören som utfärdade skyddsrestriktioner för hela delstaten. Tidig data visar att den metoden kan vara effektiv för att jämna ut kurvan. Allt eftersom situationen utvecklas kommer delstatens ledarskap att kunna använda den offentliga datan för att förorda spridningen av effektiva åtgärder, t.ex. social distansering.

Det är särskilt viktigt att ha insyn i datan när åtgärder som att stanna hemma fortsätter att pågå under veckor eller månader, säger Barry. ”Med datans hjälp kan vi se att initiativ som det som görs i Kalifornien gör skillnad”, menar han. ”Människor kan se bortom det faktum att de inte kan vara utomhus eller känna att de offrar något, och märker i stället att de är del av en insats som potentiellt kan rädda människors liv, eller deras eget. Dessa dashboards är otroligt viktiga eftersom de motiverar människor att fortsätta på samma kurs. Utan den här informationen kan människor inte se den effekt de har eller hur mycket gott de åstadkommer.”

Visa dashboarden här och här.

Hälsovårdsdepartementet i Ohio

Guvernör Mike DeWine använder en regelbundet uppdaterad dashboard i sina dagliga delstatsrapporter om covid-19. Han informerar där om det senaste antalet fall och förespråkar sådana viktiga beteendeförändringar som social distansering. Den dashboard som Ohios hälsovårdsdepartement utvecklade omfattade en prognosmodell som byggts av Ohio State University och som visar virusets beräknade förlopp i Ohio (baserat på tillgänglig data).


Dr Amy Acton, chef för hälsovårdsdepartementet i Ohio, förklarar delstatens dashboard under guvernörens dagliga rapporter (Foto: Guvernör Mike DeWines kontor).

Modellen visar tydligt att virusets kulmen hade blivit mycket värre om inte delstaten hade tillämpat begränsande åtgärder, till exempel påbudet om att stanna hemma. Det är livsviktigt att dela data till allmänheten på det här sättet för att långsiktiga begränsningsåtgärder ska kunna förstås och accepteras, och påminna alla om att de har en funktion att fylla.

Visa dashboarden

Wyomings hälsovårdsdepartement

Precis som i Kalifornien och Ohio har hälsovårdsdepartementet i Wyoming skapat en dashboard i Tableau för att spåra falldata. Men den typ av data som Wyoming presenterar i dashboarden är mycket mer detaljrik. Förutom mer referensdata såsom antalet inlagda på sjukhus och antalet positiva fall, visar Wyoming också antalet fall som har utsatts för risk. Här finns siffror om personer som har haft kontakt med ett känt fall eller som har rest inrikes eller utrikes. De visar också en analys av de symtom som har rapporterats i fallen, från de vanligaste (hosta) till de minst förekommande (buksmärta).

Hur olika myndigheter har beslutat att dela data är ”mer av en konst än vetenskap”, menar Steven. Det är egentligen ingen större skillnad på att besluta vilken information som ska delas med allmänheten och sättet som läkare har lärt sig att kommunicera med patienter på när de har dåliga nyheter, fortsätter Barry.

”Du måste vara strategisk i hur du delar information, särskilt när det handlar om något som människor inte vill höra. Då måste du fundera på hur mycket människor egentligen kan ta in.”

De olika detaljnivåerna i den offentliga information som presenteras av olika myndigheter visar att detta tas i beaktande innan datan offentliggörs.

Visa dashboarden

Fraser Health Authority (Vancouver, British Columbia)

The Fraser Health Authority, som är en av fem offentligt finansierade hälsoregioner i provinsen British Columbia, har valt en lite annorlunda metod. I stället för att tänka på att dela data som en regering som delger allmänheten information, ville de skapa ett sätt för människor att lägga till sin data. Ledare från FHA samarbetade med Bizhacks, en organisation som anordnar programmeringstävlingar, för att skapa en portal där invånarna kan göra en daglig avstämning och dela sin status. Människor kan rapportera om de stannar hemma, om de isolerar sig på grund av sjukdom eller om de utövar social distansering. De kan gå hemifrån av olika orsaker, men behålla ett säkert avstånd från andra och iaktta god hygien. En karta som skapats i Tableau visar dessa avstämningar i förhållande till rapporterade falldata. Portalen länkar också till en annan resurs som heter Helping Heroes, där invånare kan be om hjälp själva eller erbjuda andra hjälp. Interaktionen bidrar till att människor engagerar sig i krisen och skapar en känsla av gemensamt ansvar gentemot andra.

Visa dashboarden

Titta på den här visualiseringen i Tableau Public och spåra var regeringar använder Tableau för att dela data om covid-19.

Visa dashboarden.

Under covid-19-utbrottet är data ett viktigt verktyg för att förstå pandemin och sprida information om riktlinjer som kan rädda liv. Besök vår COVID-19 Data Resource Hub för mer information om data och coronaviruset.