Miljömedvetet ledarskap kommer att vara mer eftertraktat än någonsin efter covid-19. Det här behöver du veta för att vara förberedd.

På bara några få korta månader har covid-19 förändrat världen. Spridningen av det nya coronaviruset gör att människor stannar hemma och tillämpar social distansering medan många företag har tvingats slå igen och världsekonomin har stagnerat.

På bara några få korta månader har covid-19 förändrat världen. Spridningen av det nya coronaviruset gör att människor stannar hemma och tillämpar social distansering medan många företag har tvingats slå igen och världsekonomin har stagnerat.

För närvarande vet vi inte hur länge covid-19 kommer att påverka våra liv. Men vi vet att vi redan kan se hur det har påverkat så många olika områden: ekonomin, våra privatliv – och miljön. Covid-19 är en global hälsokris, men det är även en del av den miljökris som vi alla står inför. Det visar hur nära sammanlänkad vår ekonomi och vår livsstil är med planetens hälsa.

Vi har levt med pandemin ett tag och börjar tänka på återhämtning. Företagsledare kan vara rätt säkra på att de kommer förväntas ha en stark och väl genomtänkt miljöstrategi, mer än någonsin tidigare. Min kollega Suzanne DiBianca, Salesforces Chief Impact Officer, sa nyligen: ”Vi står inför många utmaningar nu. Men oavsett vad som händer i världen för övrigt så är klimatkrisen här. Det är på riktigt och det är nu, det här årtiondet, som vi måste agera. Vi ledare måste tänka på hur vi kan fortsätta att prioritera hållbarhet nu och i framtiden. På Salesforce är kraven på ledarskap och åtgärder för miljön – från våra intressenter, våra communities och våra medarbetare – tydligare än någonsin i samband med covid-19-krisen.”

Läs mer om Tableau Foundations arbete med klimatåtgärder.

Ledare måste börja tänka proaktivt – nu direkt – kring alltifrån att normalisera distansarbete till att uppmuntra gröna transporter, investera i hållbara inköpsmetoder och leveranskedjor och bekosta miljöåterställande åtgärder. Det kanske verkar avlägset i den situation vi lever i nu, men det är det inte. Vår planets hälsotillstånd går inte att skilja från hälsotillståndet och välmåendet hos människor och företag över hela världen. Ledare som redan nu förbereder sig för att ta itu med detta med hjälp av bra strategier och beslutsfattande kommer att lyckas, och deras företag och medarbetare likaså.

Det här behöver vi känna till:

Miljömedvetet ledarskap är viktigare än någonsin

På senare år har hållbarhet blivit riktigt angeläget, vilket återspeglas i företags- och ledarskapsstrategier: Deloitte genomförde en studie 2019 som visade att 64 % av de deltagande företagen hade formella resurs- och hållbarhetsmål. Mer än två tredjedelar sa att kunderna kräver ett ökat miljöansvar och miljövänliga metoder. Även allt fler medarbetare kräver detta. På företag som Amazon förekom till exempel klimatrelaterad arbetsnedläggelse förra året.

Såväl företag som förtroendevalda måste ta itu med allt fler utmaningar till följd av covid-19: ekonomiska, politiska, mellanmänskliga med mera. Precis som chefen för FN:s miljöprogram, Inger Andersen, skriver i en debattartikel för FN: Efterfrågan på ledarskap inom miljömässig hållbarhet kommer bara att växa. Inger Andersen skriver: Mänsklig aktivitet har redan förändrat omkring 75 % av jordens yta. Dessutom har vi ökat vår utsatthet för djurburna sjukdomar som covid-19 – för att inte tala om klimatförändringens förödande effekter.

Det är upp till våra ledare att vända på detta. ”Det är dags att återställa våra skogar, stoppa avskogningen, investera i skötsel av skyddade områden och driva marknaden för avskogningsfria produkter. Vi måste bli mycket bättre på att förbättra hygienförhållandena på de platser där det förekommer laglig handel med vilda djur. Det är förstås även ytterst angeläget att bekämpa den illegala handeln med vilda djur, vilket är det fjärde vanligaste brottet i världen”, skriver Inger Andersen.

Den här länken mellan vår planets och människors hälsa måste visa vägen för ledare i hela världen när de ska fatta beslut efter att den här pandemin är över. Hon tillägger: ”Och när tillväxtmotorerna börjar varva upp igen måste vi inse att en klok hantering av naturen kan vara en del av den här ’annorlunda ekonomin’ som måste uppstå. En ekonomi där finans och åtgärder ger bränsle åt gröna jobb, grön tillväxt och ett annat sätt att leva. Eftersom människors och planetens hälsa är en och samma sak, och båda kan växa och frodas lika mycket.”

Covid-19 talar om för oss att det krävs kraftfull hållbarhetspolitik

Vilka åtgärder måste ledare vidta nu för att säkerställa planetens och människors hälsa efter pandemin?

Covid-19 har redan förändrat hur många företag i världen jobbar. På bara några få veckor har personal tvingats jobba på distans, kontor har stängts och pendlingen har pausats. Ledare har varit tvungna att anta utmaningen att vägleda sina medarbetare genom de här förändringarna, och nu arbetar många av dem på det här nya sättet.

Dessa skiften har visats sig vara effektiva när det gäller att bromsa virusets spridning. Men de har även en sidoeffekt: Vår planet har fått en andningspaus. Föroreningsnivåerna och utsläppen sjönk avsevärt när antalet insjuknade ökade kraftigt och länder beslutade om karantän eller isolering. Det hände i Kina, där utbrottet började, och det har hänt i andra länder och områden i världen.

Så här såg det ut i Kina.

Data från satelliter och andra fjärranalyssystem visar att där covid-19 har spritt sig, i synnerhet i städer, har koldioxidutsläpp, luftföroreningar, trafikstockningar och relaterade transportutsläpp nästan försvunnit. På platser där människor har ombetts att stanna hemma och inte ge sig ut om det inte är absolut nödvändigt har data om föroreningar och transportrelaterade utsläpp (som normalt står för ungefär 14 % av växthusgasutsläppen), störtdykt.

Även om det stämmer att covid-19 kan innebära den första stora minskningen av utsläpp – ungefär 5 % – på över ett halvt sekel är det inte så vi vill uppnå det, säger Rob Jackson, professor vid universitetet i Stanford och styrelseordförande för Global Carbon Project, till Grist. ”Det är inte med miljontals arbetslösa människor som vi vill reducera utsläppen”, tillägger han. Och det är högst osannolikt att de här nedgångarna kommer att bestå. Så snart bestämmelserna om att stanna hemma lyfts kommer utsläppen förmodligen att öka igen, vilket data från Kina visar.

Ingen av oss vill befinna oss i en situation där vi måste välja mellan oförändrade förhållanden och att rädda planeten. Vi har fått ett tydligt bevis på att det går att minska utsläppen. Nu tänker företagsledare på hur de ska kunna undvika en ”återställningseffekt” i att föroreningarna ökar kraftigt när pandemin väl är över.

Det här väcker en del frågor för företagsledare och ställer även de åtgärder som många av dem var så snabba med att vidta några veckor tidigare i en annan dager. Nu har vi sett vilken effekt det har att låta anställda arbeta hemifrån och minska pendling och utsläpp samtidigt som verksamheten kan hållas igång. Vilka policyer kan vi driva igenom för att rädda vår planet när pandemin är över?

Företagsledare borde börja fundera på en klimatåtgärdsplan för sina företag, med tanke på vad vi har lärt oss av covid-19. Går det att skapa en tydlig policy om att arbeta hemifrån där det är möjligt, för hela företaget? Hur kan du som ledare uppmuntra gröna transportalternativ, som cykling och kollektivtrafik, och hålla nere pendlingsutsläppen? Kan du genomföra en kontroll av era byggnader för att säkerställa att de fungerar så effektivt som möjligt?

Världsbanken noterar att i pandemins efterdyningar måste beslutsfattare och förtroendevalda bland annat prioritera att stabilisera världen och dess ekonomi på lång sikt. Det innebär att omkonstruera subventioner för att gå från fossila bränslen till förnybar energi och att göra stora investeringar i hållbar transportinfrastruktur och miljösaneringsprogram

Det handlar om stora förändringar, inom alla sektorer. Men coronaviruset har redan vänt upp och ner på våra normala förhållanden. Ledare måste tänka på framtiden och hur vi alla ska få en chans att lyckas i vår nya verklighet.

Vår insats för planetens hälsa

Det är ytterst viktigt att ledare nu vidtar åtgärder och verkställer kraftfulla miljöpolicyer inom sina organisationer. Och mer än någonsin, att de tar ansvar för hela planetens hälsa och välbefinnande, inte bara innanför sina egna fyra trygga väggar.

Företags och investerares stöd till miljörelaterade hållbarhetsåtgärder har fortsatt att växa de senaste åren. När FN:s mål för hållbar utveckling presenterades 2015 var det många företag som använde de 17 målen som ett sätt att utvärdera och förbättra sina verksamheter, både som företag och som bidragande till vår planets allmänna välbefinnande. PwC visade i en rapport från 2018 att 50 % av företagen hade valt att prioritera flera av målen för en hållbar utveckling, och 27 % hade integrerat målen i de egna affärsstrategierna. Mer än 90 % av de 250 största företagen i USA tar fram hållbarhetsrapporter för sina företag. Det är viktigare än någonsin att företag kan visa att de är engagerade i mål som är större än det egna företagets, mål som är viktiga för vår planets hälsa.

Det var sant före covid-19 och det kommer att vara ännu mer brådskande när pandemin är över. Data visar att avskogning var en av orsakerna till det nya coronaviruset. Möjligheterna till korskontaminering av virus mellan djurarter och människor skjuter i höjden när människans industrier och aktiviteter skalas upp och börjar inkräkta på naturliga ekosystem. Om vi inte gör något radikalt för att skala ner ödeläggelsen av naturtillgångar och förnya de naturresurser vi redan har förlorat kommer situationen vi befinner oss i nu fortsätta att upprepas.

Sambandet mellan covid-19 och miljöförstöring måste vara en uppmaning till handling för företagsledare att stödja hållbarhetsåtgärder. Både anställda och investerare efterfrågar alltmer att företagsledare visar sitt engagemang i hållbarhetsfrågor. HBR visade 2019 att hållbarhet var den viktigaste frågan för i princip alla ledande investerare. Det finns dessutom fler möjligheter än någonsin för företag att anslå resurser till att hjälpa vår planet. Till exempel driver Salesforces vd Marc Benioff en satsning som handlar om att plantera en biljon träd över hela världen för att mildra miljömässiga skador. DiBianca säger att företaget har lovat att plantera 50 000 träd för att hedra Jordens dag i år. För ledare som ansluter till sådana rehabiliteringssatsningar och lovar att begränsa ytterligare skador längs distributionskedjorna är det ett sätt att visa engagemang i att säkerställa sina anställdas och planetens hälsa på lång sikt.

Covid-19 har visat oss hur mycket våra egna handlingar – som individer, företag och samhällen – påverkar planeten varje dag. Det har också tydligt visat att om vi inte agerar nu riskerar vi ännu större hot i framtiden. Nu har företagsledare en möjlighet att integrera de här lärdomarna och arbeta tillsammans för att anta strategier, inom den egna verksamheten och tillsammans med myndigheter, ideella organisationer och varandra, och säkerställa att vi tar oss ur den här krisen med en hållbarhetsplan.