UNC Health

Sjukhusverksamhet i det nya normala: UNC Health identifierar långsiktiga förändringar utifrån covid-19-åtgärder


UNC Health är ett hälso- och sjukvårdssystem som består av 11 sjukhus och hundratals vårdmottagningar över hela North Carolina. Flera nationella undersökningar har pekat ut North Carolina som ett växande riskområde eller potentiell ”hotspot” för covid-19-pandemin med hjälp av data som rapporterats i New York Times i slutet av april 2020. Som offentligt hälsovårdssystem är UNC Health inriktat på uppdraget att förbättra hälsa och välbefinnande för alla invånare i North Carolina. För det ändamålet har de utvecklat en systemomfattande data- och analysstrategi som gör att de bättre kan förstå och besvara patientbehoven. Covid-19-pandemin fick UNC Health att påskynda den strategin.

”Hälsovårdsdata har varit en primär drivkraft i nästan alla policybeslut på alla statliga nivåer under hela pandemin”, menar Jeff Fuller, vd för Analytical Solutions. Vi stödjer sjukhussystemet i vår delstat. Därför lägger våra analytiker och data scientists den nödvändiga grunden för att hantera den nuvarande krisen och framtida oförutsedda händelser.

UNC Health har en strategi för sin dataanalys för att behålla en fortsatt hög omsorg och högt förtroende hos invånarna i North Carolina. När covid-19-pandemin bröt ut skapade analysteamen snabbt nya dashboards i Tableau. Först ut var rapporter för chefer och ledningsgrupper. Inom bara några veckor hade teamets fokus skiftat från pandemihantering till att snabbt skapa hållbara nya verktyg med stöd för datatransparens och bättre datadrivet beslutsfattande. Under de första veckorna efter att åtgärder mot pandemin satts in utökade UNC Health sina insatser för att tillhandahålla uppdateringar till över 30 000 interna användare. Datan bidrog till att sammanföra team och enskilda personer och ledde till ett organisationsskifte inom datamodellering och sjukvård. Intressenterna förstod att UNC Health var redo att möta behov i snabb förändring.

Deras dashboards presenterade data om testning, vårdresurser, inventering av personlig skyddsutrustning, vårdplatser och sårbarheter i distributionskedjan. Bland annat använde vårdteam och sjukhusadministratörer datan för att gradera sårbarhet i patientärenden och hantera vårdprioritering.

Varje hälsovårdssystem som strävar efter att ligga steget före i en ny hälsokris måste använda en plattform för företagsanalys som Tableau.

Det nya normala är här för att stanna

Med ny datadriven verksamhet på gång såg UNC Health att vissa verksamhetsförändringar skulle komma att förändra en del insatser efter pandemin i grunden. Organisationen hade utvecklat en strategisk plan för 2019 som krävde en successiv dataomvandling med finans- och verksamhetsmodeller från tiden före pandemin. I och med covid-19 accelererade användningen av ny teknik och samarbetsmetoder – förändringar som kommer att finnas kvar även när saker och ting har återgått till det ”normala”.

Enligt Jeff handlar dessa förändringar bland annat om hur UNC Health införlivar analys och datadrivet beslutsfattande i den dagliga verksamheten. ”Vi måste känna att vi kan sluta koppla dessa nya lärdomar till covid-19, eftersom vi har varit tvungna att förnya oss på sätt som har gett nya och värdefulla perspektiv på vår verksamhet, även kring hur vi generellt uppnår bättre hälsoresultat”. UNC Health håller på att sammanfatta sina lärdomar från erfarenheterna med covid-19 och skapa nya modeller som bygger på dessa nya hypoteser.

Några exempel är inslaget av prognosmodeller som förklarar viktiga kriterier för pandemihantering, till exempel hantering av ny kapacitet, patientförtroende och viktiga mätvärden på leverantörssidan. För att bemöta den snabba pandemiutvecklingen krävde vårdteamen datatransparens, och de vande sig så småningom vid rapportering i realtid eller på daglig basis. Det kommer innebära att vi snabbare kan fatta datadrivna beslut och ge dem större betydelse.

På samma sätt berättar Chris Paolini, BI-analytiker inom hälso- och sjukvård, att ”före covid-19 blickade vi tillbaka på ekonomin och andra KPI:er en gång i månaden. Nu behöver vi rapportera varje dag och varje vecka. Vi behöver kontrollera saker och ting på daglig basis och se till att ledarna kan fatta beslut snabbare. Jag kan inte se att det skulle försvinna.”

UNC är i färd med att skapa nya samarbeten som inte existerade före krisen. Eftersom Tableau är redo att användas passar det perfekt för att bygga dessa samarbeten. Analytiker inom hela UNC Health använder det.

Analysledare arbetar till exempel tillsammans med kirurger på att kunna prognostisera operationer i framtiden. ”Vi tar hänsyn till restriktioner och begränsningar kring personlig skyddsutrustning (PPE), personal och nya regelverk för att se till att våra patienter är trygga”, berättar Jeff. ”Vi måste alltid ligga två veckor före om vi vill förstå vad som händer.”

Tableau ger möjlighet att testa många olika variabler i en tänkbar scenarioanalys. Jeff förklarar till exempel: ”om vi skulle ligga på 70 % av den normala verksamheten, hur snabbt skulle vi göra slut på vårt lager av personlig skyddsutrustning? Vilka reserver skulle vi ha inför en ny potentiell virusvåg? Vi behöver bearbeta dessa faktorer för att titta på olika scenarier, och det kan vi göra i Tableau.”

Bärkraften och fördelarna med digitala vårdupplevelser

Covid-19 har också fungerat som en katalysator för UNC Healths svängning mot telemedicin. Organisationen hade planer på att implementera mer virtuell teknik inom patientvården, men pandemin påskyndade denna process. Mellan mars och slutet av maj 2020 stod UNC Health för över 154 000 virtuella patientbesök. De såg en avsevärd ökning av den virtuella dygnetruntvården och konsultationer inom den slutna vården.

Genom att använda telemedicin tillgodosåg UNC Health patientbehoven och erbjöd samtidigt en säker miljö för både patienter och personal. Utökade telemedicinska alternativ har också gett tillfälle att bygga upp förtroende hos patienterna på ett nytt sätt. I tider då personliga läkarbesök inte var tillgängliga bidrog distanskonsultation till att allmänheten kunde lita på att UNC Health levererade lämpliga hälsovårdslösningar, eftersom patienterna kunde rådgöra med vårdgivare även när vårdmottagningarna var stängda. Denna snabba övergång till telemedicin har även bidragit till förväntningarna på att denna virtuella typ av hälsovård ska bli vanligare i framtiden.

Den dramatiska uppgången inom telemedicin sedan början av mars är enligt Chris ”en nivåhöjning vi aldrig sett tidigare, inte inom någon tjänst. Det är oerhört. Vi har skapat en dashboard över mobil hälsovård i Tableau. Den visar effekten av telehälsa på intäktsperioden, och nu kan vi lättare se en hög faktureringsnivå för mobil hälsovård, vilket vi inte såg före pandemin.”

Att leda inom dataanalys för hälso- och sjukvård

Det har aldrig varit viktigare för UNC Health att eftersträva en modern hälso- och sjukvårdsverksamhet i form av en datadriven kultur. Organisationen är stolt över att vara regionalt och nationellt ledande inom hälso- och sjukvårdsanalys. Under de senaste årtiondena har organisationen byggt upp kompetens och blivit ledande inom proaktiv och innovativ hälso- och sjukvård i hela delstaten och landet. UNC Health är även en av flera Tableau-kunder som leder i förändring genom att använda covid-19-data för snabbt och säkert beslutsfattande.

Se Tableau COVID-19 Data Hub för mer information om hur andra ledare inom hälso- och sjukvården och organisationer från andra branscher har förändrat sin dataverksamhet under covid-19.