Almost there!

Bạn chỉ mất 15 giây để điền thông tin. Nếu bạn đã đăng ký xong, hãy đăng nhập.

The Workspace Area

2:00
MP4

Learn the layout of the workspace area and the high-level dashboard creation process.

Applicable Versions:
2021.1

Related Resources