Almost there!

Bạn chỉ mất 15 giây để điền thông tin. Nếu bạn đã đăng ký xong, hãy đăng nhập.

Tableau Prep Conductor

5:45
MP4

Learn how to use Tableau Prep Conductor to schedule, monitor, administer, and govern your flows.

Applicable Versions:
2019.3.1, 2019.2.1, 2019.1.2