Almost there!

Bạn chỉ mất 15 giây để điền thông tin. Nếu bạn đã đăng ký xong, hãy đăng nhập.

Getting Started with Tableau Online

6:47
MP4

Take a tour through the user interface of Tableau Server or Tableau Online and learn how to navigate the portal.

Applicable Versions:
2019.3