Almost there!

Bạn chỉ mất 15 giây để điền thông tin. Nếu bạn đã đăng ký xong, hãy đăng nhập.

Building a Dashboard

3:00
MP4

Learn how to combine views and apply actions to create a fully interactive dashboard.

Applicable Versions:
2021.1