Support

Kända problem

Använd den här listan för att se om ett problem som påverkar dig redan är känt och bestämma när du ska uppgradera. Åtgärdade problem tas bort efter 45 dagar. Alla åtgärdade problem hittar du i versionsinformationen.

Hitta aktuell status för Tableau Cloud på Tableau Trust-webbplatsen, inklusive information om driftstopp och planerat underhåll.

Kända problem i Tableau har flyttats till https://issues.salesforce.com. Använd Tableaus problem-ID för att söka efter befintliga problem på den nya webbplatsen eller välj Tableau i listrutan Kategori.

Problem-id Produkt Beskrivning Status
830502
900096
Tableau Bridge

When publishing or accessing a Tableau Online view that used the TableauServerUser variable with Tableau Bridge, a "Cannot evaluate user filter" or "Unable to connect to the server" error occurred.  Request is to support impersonation with Tableau Bridge.

Öppna
1478458
Tableau Bridge

Den andra uppdateringen kan misslyckas med ett OAuth-tokenfel när du använder en Bridge med flera anslutningar som innehåller Google Drive.

Öppna
1395120
Tableau Desktop, Tableau Server

When publishing a data source from Tableau Desktop version 2022.2 or higher to a lower version of Tableau Server such as 2022.1, an error would occur stating, "An error occurred when publishing the data source. Cannot publish to Tableau Server.  Please make sure you are connected to a compatible version of the server." For more information please see this Tableau Knowledge Base article.

Öppna
1420805
Tableau Desktop

Row and column divider borders are thicker in the header than in the pane starting with version 2021.1.

Öppna
1440525
Tableau Cloud, Tableau Desktop

NULL values would remain in the Quick Filter when only NULL values are excluded in a dimension filter starting with 2022.2.0.

Öppna
1458909
Tableau Cloud, Tableau Desktop, Tableau Server

Queries of a virtual connection could be unsuccessful when included columns are renamed or removed from a database. The workaround is to edit the virtual connection and replace or delete these columns, and then republish the virtual connection.

Öppna
1403071
Tableau Cloud, Tableau Desktop

Workbook utilizing a polygon map or territorial mapping has a hole or gap when published to Tableau Cloud or when opened in the latest version of Tableau Desktop.

Öppna
1495971
Tableau Desktop

När du klickar på uppdatera för en arbetsbok eller datakälla utförs alltid fullständiga extraheringsuppdateringar, även om du har konfigurerat uppdateringen så att den är inkrementell. Om du vill göra en inkrementell uppdatering i Tableau Desktop väljer du Data > (datakällans namn) > Extrahera > Uppdatera (inkrementellt).

Öppna
1492503
Tableau Desktop, Tableau Prep

Tableau Desktop och Tableau Prep stöds inte officiellt på macOS Ventura.

Öppna
1504010
Tableau Desktop

När Tableau Desktop ansluter till Oracle kan vissa tabeller inte skapa ett utdrag.

Öppna
1224909
Tableau Cloud

When an alert is created on a MySQL data source, an error could result when using web authoring stating , "Unable to create alert because there was an error connecting to the data source."

Öppna
1127364
Tableau Cloud, Tableau Server

When an additional data source is added using web edit, there is no prompt for credentials.

Öppna
1257638
1276556
Tableau Cloud

Page setup scaling options do not stay set when a workbook is download from Tableau Online 2021.1 via the user interface.

Öppna
1392772
1383768
Tableau Cloud

Schemalagda extraheringsuppdateringar och prenumerationer kan ibland hoppas över. Inga fel visas när dessa jobb inte har slutförts.

Öppna
1388839
Tableau Cloud, Tableau Server

I en projektbeskrivning där parentesen föregås av en stor bokstav visas inte parentesen och texten inom parentesen i projektverktygstipset.

Öppna
1369143
Tableau Cloud

On the Explore page list view for data sources, the last modified date could display an incorrect value. The data source details page does have the correct last modified date.

Öppna
1357543
Tableau Cloud

When refreshing or connecting to Amazon Redshift in Tableau Online, errors would sometimes display showing "Error occurred while trying to prepare a query" or "[SQLState XX000] extraneous data in \"T\" message." Amazon Redshift driver updated to 1.4.53.

Öppna
1352649
Tableau Cloud

Okta SCIM could reset a user to a Viewer role when the name changed in Okta even when the site role was not configured to map to Tableau Online from Okta.

Öppna
1411816
Tableau Cloud, Tableau Server

The sort order of a calculated field could be changed or duplicated after replacing the published data source using the REST API.

Öppna
1439091
Tableau Cloud

Virtual Connection updates are not reflected in related Data Sources.

Öppna
1431798
Tableau Cloud, Tableau Server

It is not possible to export a specific sheet using the JavaScript showExportDataDialog function starting with version 2022.1. For more information see this Tableau Knowledge Base article.

Öppna
1429332
1461663
Tableau Cloud

It is not possible to connect to a Presto DB server that is using SSL with Tableau Cloud but Tableau Desktop can connect. The error received in Tableau Cloud is "[Simba][Presto] (1020)...Peer certificate cannot be authenticated with given CA certificates."

Öppna
1470029
Tableau Cloud, Tableau Server

Quickbooks Online extracts could fail to refresh with error, "No realm ID is detected", when using saved credentials for the data connection starting with Tableau Server 2022.3 and on Tableau Cloud. For more information see the Tableau Knowledge Base article.

Öppna
1465152
Tableau Cloud

Saml-enabled Tableau Cloud users may be unable to login because the password field displays instead of being redirected to the IdP. For more information, please see this Tableau Knowledge Base article.

Öppna
1460581
Tableau Cloud

When attempting to save a token in the Okta Admin Console, the following error occurs, "Error authenticating scim.online.tableau.com:443 failed to respond."

Öppna
1372696
Tableau Cloud

Med en Box-datakälla som inte är publicerad men ansluts direkt från ett flöde och placeras i flödets indatasteg kan flödet ibland misslyckas med "Systemfel: 'Autentiseringen misslyckades'".

Öppna
1493086
Tableau Cloud

Att tilldela behörigheter till innehåll när du låser ett projekt återspeglas inte alltid för Explorer- eller Viewer-användare.

Öppna
1497952
1498157
Tableau Cloud, Tableau Server

När du öppnar en Salesforce Lightning-sida med en inbäddad vy i Tableau-instrumentpanelen kan felet ”Det går inte att läsa egenskaper för null (läser 'bredd')” uppstå.

Öppna
1433466
Tableau Cloud

Ett fel skulle uppstå "[Simba][ThriftExtension] (8) Autentiserings-/auktoriseringsfel inträffade. Information om fel: Dålig status utan felmeddelande: Obehörigt/förbjudet: Statuskod: 401 Ogiltigt användarnamn eller lösenord." när du försöker redigera en publicerad Databricks-anslutning på Tableau Cloud med webbredigering.

Öppna
1496855
Tableau Cloud, Tableau Server

Det går inte att generera en tabell i en virtuell anslutning med anpassad SQL som har en större än ">" och en mindre än "<" symbol used together. The error would display "UNKNOWN: TableauException: Custom SQL relation refers to a non-existent parameter".

Öppna
1458412
Tableau Cloud

PDF-filer och bilder återges inte i prenumerationsmeddelanden från arbetsböcker som innehåller Analytics-tillägg.

Öppna
1495636
Tableau Cloud, Tableau Server

När du har konfigurerat en inkrementell uppdatering för en arbetsbok eller datakälla som använder en virtuell anslutning och de publicerar den på Tableau Cloud eller Tableau Server, förlorar du möjligheten att justera inställningarna för inkrementell uppdatering. När du har redigerat och sparat alternativet för inkrementell uppdatering i molnet eller på servern, är alternativet för inkrementell uppdatering inte tillgängligt och konfigurationen som ställts in i Tableau Desktop går förlorad. Lösningen är att konfigurera inkrementella uppdateringar för innehåll som endast använder virtuella anslutningar i Tableau Desktop.

Öppna
1496701
Tableau Cloud, Tableau Server

När du redigerar innehåll och väljer ett kolumnnamn som innehåller ett bindestreck i listrutan "identifiera nya rader med kolumn" i inställningarna för inkrementell uppdatering med webbredigering, misslyckas utdraget och ett fel visas.

Öppna
1472027
Tableau Cloud, Tableau Server

Visualiseringar på klientsidan som har en kontinuerlig axel kan se att formatering som härrör från datakällan eller anpassad formatering ignoreras eller inte ritas korrekt.

Öppna
1478645
Tableau Cloud

Det går inte att redigera ett publicerat flöde på webben och indatasteget låser sig. Detta kan inträffa när indatasteget använder en jokerteckenunion och datastrukturen innehåller flera undermappar.

Öppna
1079300
1204939
Tableau Prep

In Write to Database, if the database or schema does not have any tables (it is empty), navigating to the schema or database will not be possible. The schema needs to have at least one table created to be visible for selection.

Öppna
1349155
Tableau Prep

When a user had a Google Drive enabled for their Tableau Prep Repository folder, they would not be unable to delete "Recovered Flows" from the Prep Builder UI. The workaround is to turn off Google Drive sync and manually delete the folders in the My Tableau Prep Repository/Recovered Flows directory.

Öppna
1439910
Tableau Prep

The list of tables when connected to a PostgreSQL database would not show all the tables if there were more than 16384 tables.

Öppna
1481189
Tableau Prep

Från och med 2022.4, när du försöker dra och släppa för att ersätta ett inmatningssteg som inte har några steg bifogade, visas inte ersättningssläppmålet.

Öppna
1488419
Tableau Prep

Från och med 2022.4, med hjälp av Redshift- och Vertica-data och skrivning till den externa databasen, kan en användare inte välja ett schema. Det är fortfarande möjligt att läsa in och köra befintliga flöden som matas ut till dessa datakällor.

Öppna
1465501
Tableau Prep

Datumet 1899/12/30 kan finnas i utdatafilen för ett rent steg efter att ha ändrat en sträng till ett datumformat när den är ansluten till en publicerad datakälla när Tableau Server använder ett icke-engelskt operativsystem.

Öppna
1499968
Tableau Prep

När ett värde i pivotfältet ändras efter ett pivotsteg uppstår ett fel enligt följande: "Systemfel: Ett fel inträffade vid kommunikation med datakällan ’LoomDataSource’”.

Öppna
1497623
Tableau Prep

När du är ansluten till en CSV-fil i Google Drive med Prep Builder 2022.4.0 visar filnamnet i fönstret Anslutningar slumpmässiga tecken i stället för det faktiska filnamnet.

Öppna
1501823
Tableau Prep

När du använder MySQL som indata i Tableau Prep och överför ett tal till sträng och sedan använder gruppvärde visas ett fel enligt följande
"[SQLSTATE:42P21] kollisionsfel mellan de implicita kollationerna 'binary' och 'root'".

Öppna
1500254
Tableau Prep

Källradnummer som nu är tillgängligt 2023.1 är inte aktiverat för Wildcard Union. När du är ansluten till en Excel-fil och indatatypen ändras till en jokerteckenunion är möjligheten att lägga till ett källradnummerfält i datakällan tillgänglig men fungerar inte.

Öppna
1020860
Tableau Server

When multiple keys are activated on Tableau Server, registration data may not be available in the Tableau Customer Portal for all keys.

Öppna
1375761
Tableau Server

Taking a backup while using the --multithreaded flag would cause a file handle leak on Windows resulting in high cpu usage for the WMI process.

Öppna
1406167
Tableau Server

The browser Options menu would not display when performing a right-click in the filter search box on Tableau Server 2021.2 and newer.

Öppna
1376192
Tableau Server

Changing the input parameters of a SAP HANA data source and republishing the change to Tableau Server does not show the changes when opening a workbook from Tableau Server that connects to this updated data source.

Öppna
1427637
Tableau Server

Running "tabcmd refreshextracts" with the "-addcalculations" flag caused the error, "SQLSTATE:58S01" and "Hyper was unable to resolve the database file path". This error occurred in versions 2021.2 and higher, but does not occur in 2020.4 or 2021.1.

Öppna
1422395
Tableau Server

It would not be possible to search users or groups on the permission for content edit screen where the username or group include some Japanese characters (dakuten, handankuten).

Öppna
1400801
Tableau Server

Error code 305B73A6 can occur when dragging and dropping a dimension and using a BigQuery Virtual Connection.

Öppna
1234439
1463599
Tableau Server

Tableau Server on Linux can become unexpectedly unlicensed when not using the ATR activation method.  More information is available in this Tableau Knowledge Base article.

Öppna
1431834
Tableau Server

A Vizql service crash would occur when opening a workbook with an MSAS OLAP cube data source using driver version 15 or 16 in Tableau Server starting in 2022.1. Further information is available in this Knowledge Base article.

Öppna
1424364
Tableau Server

In External Actions, after choosing "Add a constant" in the map fields dialog, it is not possible to switch to another option.

Öppna
1474725
Tableau Server

Starting with 2022.3, when Guest access is enabled on a Tableau Server with Core licensing, the Data Orientation pane is available for embedded users, including the Guest user. For more information, please view this Tableau Knowledge Base article.

Öppna
1477190
Tableau Server

Starting with version 2022.3, the TSM UI shows a new service, the "Connection Pooling Service", which is not configurable or functionally available yet. Please see this Tableau Knowledge Base article for more information.

Öppna
1316530
Tableau Server

Tableau Server är inte kompatibel med Windows Server 2022. Mer information finns i den här Artikel i Tableaus kunskapsbas.

Öppna
1478663
Tableau Server

The date axis scale shows a different date after publishing to Tableau Server when using server rendering mode and the range of dates is set to a period of two days.

Öppna
1435700
Tableau Server

Med klientåtergivning kan kolumnbandskuggningen visas felaktigt.

Öppna
1440048
Tableau Server

Tableau Actions kunde inte köra ett flöde som innehöll indatatypen Samlingsvariabel för valuta.

Öppna
1491277
1468474
Tableau Server

När du skapar en ny prenumeration men det redan finns en liknande prenumeration som bara skiljer sig från det valfria fältet "meddelande" innebär Tableau Server-svaret att en ny prenumeration skapas med det nya meddelandet men i själva verket skapas inte den nya prenumerationen.

Öppna
1491616
Tableau Server

REST API-anropet till ”Kör flöde nu” kan misslyckas med felet ”Resursen hittades inte”.

Öppna
1472324
Tableau Server

Att köra ett flöde med MAKEDATETIME fungerar inte som förväntat.

Öppna
1500310
Tableau Server

Webbplatsimporterat innehåll visas inte omedelbart på den nya webbplatsen utan att sökindexet byggs om från och med Tableau Server version 2022.3.

Öppna
1497052
Tableau Server

Tableau Server överdriven loggning av VizPortal-instrumentering fyller upp diskutrymmet.

Öppna
1497935
Tableau Server

Med alltför stora tabeller (100+ kolumner med miljontals rader) kan en extraheringsuppdatering för virtuella anslutningar misslyckas med Athena-data eller ha 0 rader. Följande TSM Tableau Server-inställning kan användas för att justera tidsgränsen för Minerva:
TSM-konfigurationsuppsättning -k minerva.peer_routing.route_time_to_live -v 3600
3600 sekunder = 1 timme (standard är 30 minuter)

Öppna
1490935
Tableau Server

Tableau Prep Conductor Core-licensen kan försvinna på sidan "Inställningar" > "Licenser" inom 12 timmar efter att en Tableau Server-tjänst har startats om. TSM-webbanvändargränssnittet och listsidan för TSM-licenser visar rätt licensresultat. Det finns ingen funktionell påverkan och bara ett visningsproblem på Tableau Server.

Öppna
1505100
Tableau Server

Installationsprogrammet för Tableau Server 2023.1 visar felaktigt att offlineaktiveringar inte är kompatibla med ATR-aktiveringstjänsten. Från och med 2023.1 kan offlineaktiveringar på Tableau Server utföras via ATR-tjänsten.

Öppna
1343178
Tableau Server

Under visningsåtergivning kan ett fel ibland uppstå som anger "Felaktig datatyp verklig, får förväntad heltalstyp."

Öppna
1504666
Tableau Server

Kolumnen "Plats" för datakälla är tom när en returnerad sökning i datakällor visas från startsidan på Tableau Server.

Öppna
1504019
Tableau Server

Det går inte att redigera datakällfiltret med webbredigeringsalternativet på Tableau Server när datakällans namn innehåller en räthakparentes ("]"). Ett fel visas när du försöker lägga till ett filter som visar "TableauException: Fel vid parsning av kommandoparameterns värdesträng" när datakällans namn innehåller både ett tecken på flera byte och rätt hakparentes.

Öppna
1068267
Tableau Cloud

When a scheduled extract refresh of a Quickbooks Online data source runs on Tableau Online, the following error occurs intermittently: "Intuit API Authentication error: Invalid authentication tokens. Login again and retry."

Öppna