Grundkurs om diagram

Man använder ofta orden ”diagram” och ”grafer” för att beskriva den största familjen av visualiseringar. Det kan bero på akademiska konventioner. Eller för att man tror att det är viktigt att skilja dem åt. Ibland kompletterar termerna varandra. Ibland är de synonyma. Och ibland används de för att göra små skillnader mellan typer av visualiseringar. I den här ordlistan används ”diagram” för att göra det lättare för dig att navigera bland olika underkategorier av datavisualiseringar som bäst grupperas efter Markeringstyp och Analytisk funktion.

Så vad är ett diagram?

Ett diagram är en framställning av data i form av en graf, ett diagram, en karta eller tabulärt format. Det skulle kunna göra de andra två familjerna (Geospatiala och Tabeller) underfamiljer till det. Vi skiljer dem åt för att hjälpa dig att identifiera när en fungerar bättre för din data. Ta de vanligaste diagrammen: punktdiagram, stapeldiagram, linjegrafer och pajdiagram. Dessa diagramtyper, eller en kombination av dem, ger svar på de flesta frågor med relationell data. De är grundstommen i visuell analys av data som inte är geospatial.

För att visualisera data med diagram används ritpunkter med hjälp av kartesiska koordinater (t.ex. X, Y, Z) baserat på en uppsättning dimensioner och mätetal. Dimensioner (t.ex. kategorier, datum osv.) grupperar mätetalen för analys. Mätetalen renderas sedan på motsvarande kategorier för att skapa en visualisering. Vissa typer av visualiseringar passar utmärkt för att visa många dimensioner (t.ex. ordnade stapeldiagram), medan andra bara kan visa några få på ett tydligt sätt (t.ex. pajdiagram).

Varje diagramtyp har sina styrkor och svagheter. Men om de används väl kommer människor att förstå datan bättre. När du tänker på estetiska konventioner kan du även skapa snygga visualiseringar. Du kombinerar form och funktion för att påverka hur mottagaren uppfattar datan.

Viktiga typer av diagram

Tabellen nedan innehåller en tagline för de vanligaste typerna av diagram. När ordlistan växer på både djupet och bredden kommer fler typer att läggas till och de kommer alla att få varsin sida där vi visar praktiska exempel och förklarar när de bör användas.

Stapeldiagram

Används för att kategorisera element utifrån storlek. Kan vara ordnat eller i oordning baserat på dimensionernas slag.

Linjegraf

Används bäst för att visa förändring över tid. Flera linjer kan användas för att jämföra dataset.

Diagram med dubbla axlar

Diagram kombinerar symboler, staplar eller linjer för att utforska relationer mellan axlar eller dimensioner i datan.

Punktdiagram

Används för att utforska korrelationen mellan två mätetal med oberoende axlar. Kombineras ofta med trendlinjer.

Gantt-schema

Ett nischat stapeldiagram som används för att visa tidssegment. Praktiskt för att visa tidsanvändning eller visualiseringsintervaller.

Pajdiagram

En vanlig, men begränsad, visualisering som används för att visa hur några få dimensioner är i jämförelse med varandra och med helheten.