Data är inte längre bara en konkurrensfördel. Den är oumbärlig för organisationens hälsa – och många gånger även för dess överlevnad. Denna playbook är avsedd för företagschefer och dataledare som vill bygga en stark verksamhet med data, med början i personalstyrkan. Genom att främja en datakultur får varje individ i organisationen de insikter de behöver för att bemöta de mest komplexa affärsutmaningarna.


Inledning: Datakulturens mätbara effekter på verksamheten


Coronapandemin visade att organisationer med ett agilt, strategiskt databruk har en god reaktionsförmåga inför marknadsförändringar. Men det krävs mer än bara teknik för att få ut det mesta av datan. Det kräver ett engagemang för att främja datadrivet beslutsfattande på alla organisationsnivåer.

Oavsett hur många biljoner dollar som investeras i data och analys de senaste åren lyckas ledare ändå inte skapa en datadriven kultur.

Enligt enkäten 2019 Big Data and AI Executive Survey från NewVantage Partners där man frågade 64 chefer på hög nivå:


Ikon 72 %

72 % av enkätdeltagarna berättade att de ännu inte har utformat en datakultur.

Ikon 53 %

53 % förklarade att de fortfarande inte behandlar data som en affärstillgång.

Ikon 52 %

52 % erkänner att de inte konkurrerar i fråga om data och analys.


Den här globala krisen riktar strålkastarljuset mot dessa misslyckanden och påminner oss om att organisationer behöver odla beteenden och tankesätt som stödjer en datakultur – ett gemensamt mål att sätta data i centrum för alla beslut.

Redan före krisen skördade datadrivna företag ekonomiska fördelar. Tableau gav det internationella marknadsundersökningsföretaget IDC i uppgift att utföra en studie* för att hitta synliga och osynliga nyckelelement som påverkar en datakultur. Genom en enkät riktad till anställda i större företag runtom i världen undersökte de vad som skiljer dataledande organisationer från de som precis har börjat använda data.Datakultur-skala

Källa: IDC InfoBrief , sponsrad av Tableau, Why You Should Care About Data Culture, april 2020.


Jämfört med datamedvetna företag – de på den mest omogna delen av skalan – ökade 18 % fler av de data-anammande företagen sina inkomster och 20 % fler såg en ökad vinst. Dock är det de dataledande företagen som är de mest framgångsrika – och de med mest framgångsrik datakultur.


Företag som är ledande i att använda data ser följande fördelar:


Ikon 41 %

41 % bättre tid från produktion till marknad jämfört med mindre datamedvetna företag.

Ikon 89 %

89 % förbättringar i kundbevarande och kundförvärv jämfört med företag utan en etablerad datakultur.

Ikon 45 %

45 % mer förbättring i kundbevarande jämfört med mindre datamedvetna företag.


Idag är datakultur viktigare än någonsin. McKinsey lyfte fram tre förändringar ur covid-19-krisen som fortsätter att utvecklas:
  1. I USA har 75 procent av befolkningen som använde digitala kanaler för första gången angett att de kommer fortsätta att använda dem även efter krisen.
  2. Företags- och analysledare har samlats kring nya analyslösningar för att stödja viktiga affärsområden under alltmer digitala former.
  3. Det kommer att bli en ojämn återhämtning i efterfrågan och traditionella modeller för dataprognoser kommer inte att kunna förutse fickor av ökad efterfrågan. Ombyggda analysmodeller kommer att vara avgörande för verksamhetsbesluten.
 

Leder du med data?

Ta reda på det genom att ställa följande frågor till teammedlemmarna:

Vet människor hur man tolkar data?

Kan människor få hjälp av kollegor med analys- eller datarelaterade frågor?

Ger vi människor åtkomst till den data de behöver?

Tar människor ansvar för datan de använder och skapar?

Behöver vi data som stödjer våra beslut?


Det kan kännas överväldigande att skapa en datakultur, även i de bästa av tider. Det krävs engagemang på alla organisationsnivåer för att påverka människors sätt att tänka kring och agera på datainsikter. Sanningen är att du successivt kan bygga upp denna kapacitet med vetskapen om att den har en enorm inverkan på din återhämtningsförmåga både på kort sikt och i framtiden.

Så här använder du denna playbook


Denna guide presenterar en enkel men effektiv plan för att bygga en datakultur. Den består av fyra kapitel som fokuserar på fyra olika områden.


Varje område innehåller en översikt över hur du går till väga samt hur du bygger, driver och – när tiden är inne – utvecklar dessa förmågor och låter dem mogna.


Bygga Driva Utveckla Bild

Bygga

Grundläggande steg som gör det möjligt att skapa värde från data.

Driva

Program och aktiviteter som skapar mätbart värde genom hela organisationen.

Utveckla

Åtgärder som optimerar och framtidssäkrar dina datasatsningar för flera år framåt.


Kom ihåg att en datakultur inte är linjär – det är en levande organism i ständig utveckling. Vi rekommenderar att du använder en successiv metod som passar organisationens mål och behov. Stegen i denna playbook kan utföras och repeteras, både innan och efter att en datakultur har skapats.

Kapitel 1:

Anpassa ledarskapsparametrar
efter företagets prioriteringar

 

Mål:

Ledare från hela organisationen ringar in de mest angelägna affärsbehoven och avgör vart organisationen bör rikta sina resurser kring data.

Så ser det ut:

Att ledarna är överens garanterar att enskilda ledare arbetar mot samma mål och tilldelar dataresurser till områden som har störst inverkan. I tider av snabb förändring och skiftande villkor utvärderar och omvärderar agila organisationer sina huvudprioriteringar ju mer erfarenhet de får.

En kommitté för dataledning tar fram en uppsättning nyckelmätvärden för att se över verksamhetsresultat och prioriteringar. Med rätt personer – vanligtvis ett analysteam – lokaliserar, skapar och samordnar de datakällor för att stödja mätvärdena. På det här stadiet bidrar datakällor till att ge en ögonblicksbild på ledarnivå. Datakällorna uppdateras med fördel regelbundet eller i realtid, så att ledarna kan fastställa det förväntade resultatet av ett mätvärde. Det påverkar hur du prioriterar mer djupgående datakällor för senare analys.

Abercrombie & Fitch skapar anpassning med realtidsdata

Abercrombie & Fitch använder närapå realtidsdata för att varje kvartal leda ett samordningsmöte med chefer, koncernledare och produktteam. Dessa snabba insikter hjälper ledare att upprätta mål, målanpassa och fastställa var arbetsfokus ska läggas.

Läs mer


Dashboard för ledare

En dashboard för ledare samlar dina främsta affärsmätvärden i en vy. I exemplet övervakas lönsamhet, produkter, leveranser, prestanda och beställningsinformation, allt i samma arbetsbok.

Så går det till:

Bygga

Skapa en kommitté för dataledning som ansvarar för att driva värde med data. Inkludera intressenter från företags- och analysfunktioner.

Fastställ och prioritera de största affärsproblemen som bör stå i fokus för en datadriven omvandling.

Definiera en rad viktiga vägledande mätvärden för att förstå företagets hälsa med högst tio nyckelindikatorer.

Driva

Utveckla data som stöd för vägledande mätvärden på ledarnivå. Använd ett antal datakällor på hög nivå samt visualiseringar som främjar en delad betrodd datakälla.

Analysera mätvärden och jämför med tidigare resultat för att förstå hur verksamheten står sig i förhållande till tidigare affärsvillkor och aktuella prognoser.

Övervaka mätvärden regelbundet mot förväntade resultat för att snabbt kunna identifiera oväntade trender och aktivt ta itu med affärsutmaningar.

Utveckla

Omfördela och fokusera dataresurser till de mest brådskande projekten med hög potential. Var inte rädd för att avsluta långvariga insatser om de inte tillgodoser akuta behov.

Ge sponsorer i ledningsställning i uppgift att övervaka mätvärden på organisationens chefsnivåer för att få varningar i god tid om framgångar eller motgångar. Fortsätt med finjusteringar.

Öka insynen i mätvärden genom regelbunden kommunikation inom hela organisationen så att ledare kontinuerligt kan förespråka en strategisk dataanvändning.

Kapitel 2:

Bygga datakällor för att hantera
viktiga beslutspunkter

 

Mål:

Datasatsningar prioriteras baserat på affärsmätvärden och team bygger datakällor för att ta itu med de viktigaste affärsfrågorna.


Kapitel 3:

Öka värdet genom specifika
användningsfall

 

Mål:

Skapa direkt mervärde och engagemang för prioriterade användningsfall genom att dela viktiga datainsikter via dashboards och datavisualiseringar.


Så ser det ut:

Skapa användningsfall anpassade efter prioriterade områden som främjar interaktion med data. Användningsfallen tar sig uttryck i datatillgångar – i form av visualiseringar, rapporter, dashboards och/eller arbetsböcker – som är användbara, engagerande och ger insikter i lösningar för akuta företagsbehov. Team i hela organisationen kan vidareutveckla dessa tillgångar efter egna behov och identifiera andra områden som kan ha nytta av ytterligare datatillgångar eller datakällor. När tillgångarna utvecklas bör teamen gå tillbaka till de definitioner som anges i ledarskapsparametrarna, så att alla talar samma språk. Dela framgångar och framgångsmönster för att skapa ett positivt kretslopp som utökar och fördjupar engagemang i hela organisationen.

På Red Hat skapas förväntan och tillit

Red Hats företagsdata- och analysteam utvecklade viktiga prestanda-dashboards genom ett nära samarbete med affärsledare inom alla funktionella områden. Det fick en synergieffekt och skapade tillit som fick data-communityn att växa och deras Tableau-användarbas tredubblades.

Läs mer


Dashboard för försäljningskanal

Denna exempeldashboard för försäljningskanaler visar hur affärer påverkades av covid-19. Exemplet visar hur du kan anpassa befintliga dashboards för olika användningsfall.Så går det till:

Bygga

Identifiera ämnesexperter från varje avdelning som kan ge snabb feedback och se till att data- och analysteamen har den verksamhetskontext de behöver för att utveckla datatillgångar.

Identifiera användningsfall där teamen kan ha nytta av tillgång till viktiga datakällor och engagera tigerteamet i att ta hand om specifika behov.

Skissera kraven på datatillgångar för att avgöra om kompletterande data behövs för att de ska bli relevanta för andra målgrupper. Säkerställ att anpassade mätvärden och dimensioner kan spåras tillbaka till en standarddefinition.

Driva

Skapa ändamålsenligt byggda datatillgångar, till exempel interaktiva visualiseringar, som behandlar viktiga affärsprocesser och beslutspunkter. Lägg fokus på tillgänglighet genom att skräddarsy resurser för specifika målgrupper.

Ta med datatillgångar till viktiga möten med intressenter, chefer och styrelseledamöter för att uppmuntra databaserade metoder i rådande synsätt och för att visa upp ledarnas stöd.

Skapa programsatsningar och utse företrädare som kan erbjuda support och coachning genom formella möten eller informell kommunikation, till exempel chattgrupper eller företagsportaler.

Utveckla

Lägg in datatillgångar i anställdas befintliga arbetsflöden och applikationer genom att skapa e-postprenumerationer och chattaviseringar, eller integrera dem i arbetsflödesapplikationer som ditt CRM.

Sök efter ny data och införliva den i datakällor och dashboards som stödjer prediktiv och normativ analys för mer avancerade användningsfall.

Stöd utvecklingen av datakunnighet genom att lägga till definitioner, förklaringar, anteckningar och metadata i datatillgångar, samtidigt som du samlar feedback från användare.

Kapitel 4:

Främja utbredd
dataupptäckt

 

Mål:

Personer på alla nivåer har förtroendet och kunskapen att på egen hand följa processen av dataupptäckter med så lite intervention som möjligt, och sedan använda datainsikter för att driva affärsbeslut.


Så ser det ut:

När människor känner sig säkra med data kommer de att ställa svårare frågor och skapa nya datatillgångar åt sig själva. I praktiken innebär det att datan måste beskrivas väl, vara välstyrd och tillgänglig. Det kräver också omfattande datakunskap – förmågan att utforska, förstå och kommunicera med data. I det här skedet har organisationer nytta av datautbildningsprogram för att lära ut grundläggande datafärdigheter. Att främja community-program ger människor en dedikerad plats för att ställa frågor, dela bästa praxis och uppmuntra engagemang. I början behöver dessa program inte innebära några stora satsningar. De kan äga rum där samtal vanligtvis sker, och när engagemanget växer kan du genomföra insatser med dedikerade ägare, ledare och processer.

JPMorgan Chase prioriterar communities och datafärdigheter

För att fördjupa engagemanget i en community med 30 000 personer använde JPMorgan Chase en spelliknande struktur med ”färdighetsbälten” som guidar människor genom olika nivåer av datautbildning beroende på deras erfarenhet.

Lyssna på presentationen

Så går det till:

Bygga

Prioritera samarbete på avdelningsnivå i fråga om mål och initiativ och ge individer på alla nivåer i organisationen rätt att äga beslut inom deras ansvarsområde och vidta databaserade åtgärder.

Utöka datautforskningen genom att göra dataset och -tillgångar tillgängliga via en gemensam BI-plattform, med styrning som balanserar eget inflytande och kontroll. Möjliggör ad hoc-analys genom tillgång till verktyg för naturligt språk och visuell analys.

Ta fram initiativ för innovation och problemlösning – till exempel datatävlingar – med förslag på nya teorier som utmanar etablerade uppfattningar om hur verksamheten fungerar.

Driva

Fokusera på att aktivera – hellre än att skapa – innehåll genom att sprida utbildningsinitiativ. Skapa möjligheter att bygga förtroende och datakunnighet på alla kompetensnivåer. Erbjud relevanta exempel så att människor snabbt kan lära sig.

Inför community-byggande program i form av lunchkurser, användargrupper eller tävlingar som banar väg för större program. Människor kan ställa frågor, få hjälp och utöka sina datafärdigheter.

Investera i stabil datahärkomst – nyckeln till att dela data och bygga förtroende. Använd din BI-plattform till att identifiera och hantera problem med datakvalitet i datakällor som används mest.

Utveckla

Utforma en metod och ett arkiv för att spara lärdomar, till exempel en intern portal eller Wiki, och ge medarbetarna tid att använda den här funktionen.

Dokumentera ledande arbetssätt för dataupptäckt för att registrera framgångsrika metoder och ge inspiration till andra. Upprätthåll dessa metoder aktivt och justera dem allteftersom datakulturen utvecklas.

Offentliggör och fira datastjärnor och belöna dem genom regelbundna befordringar, karriärutvecklingar och ledarskapsmöjligheter. Överväg officiella dataledarroller allteftersom datakulturen utvecklas.

Sammanfattning

Framtidssäkra organisationen
inför kommande utmaningar

 

Framtidssäkra organisationen inför kommande utmaningar

Covid-19-pandemin ökar klyftan mellan ledare och eftersläntrare: de som aktivt integrerar data och analys i sin företagskultur och de som tvekar med att investera i programmen och tekniken som kan hjälpa dem att komma dit. Dataledande organisationer är flexibla när det behövs, förnyar sig ständigt och finjusterar konsekvent, vilket ger dem en tydlig konkurrensfördel när tiderna är tuffa.

Att skapa en datakultur handlar inte bara om att vrida om en kontakt. Nu är det dags att göra successiva förändringar, med början i din personalstyrka. Bygg ut fokusområden och lägg grunden för en utökad dataanvändning hos individer och team. Genom att ta dessa steg rör du dig i rätt riktning och framtidssäkrar din datakultur inför kommande utmaningar.


Lär känna Tableau-plattformen: Flexibel teknik med stöd för en skalbar datakultur

Tableau är världens ledande analysplattform. Kraftfull, säker och flexibel – Tableau-plattformen har utformats för individen och skalats för företaget. Tableau är en betrodd rådgivare åt världens största organisationer och hjälper kunderna att etablera en datakultur som bygger på förtroende och ett strategiskt dataengagemang. Bland kunderna finns Honeywell, Charles Schwab, Nissan och många fler.


Vill du sätta fart på din datakultur? Vi har lagt upp planen.

Tableau Blueprint ritar upp bästa praxis baserad på expertis från tusentals kunder och hjälper dig att omvandla repeterbara processer till kärnfunktioner. Se till helheten och din analysstrategi, eller rikta in dig på ett särskilt område för finjustering och förbättring.

Utforska Tableau Blueprint*Källa: IDC InfoBrief , sponsrad av Tableau, Why You Should Care About Data Culture, april 2020.

Ladda ner PDF:en

Hämta den kompletta utskriftsvänliga versionen av vår
playbook om datakultur.

Hämta nu »

Navicon

Navicon is a consulting company based in Moscow, Russia, since 2002. We implement the best in class solutions based on well-known platforms like Tableau to our valuable customers. We are eager to develop new ideas and bring innovations to business. BI has become our core direction during last couple years and we see it as the most driving and perspective in the nearest future.

info@navicongroup.ru
www.navicongroup.com