Därför behöver personalstyrkan dataläskunnighet

Ledare: Den här artikeln publicerades först i Forbes.

Organisationer som förlitar sig på dataanalys för att fatta beslut har stora konkurrensfördelar när det gäller att övervinna utmaningar och planera för framtiden. Ändå är dataåtkomst och de färdigheter som krävs för att förstå data i många organisationer begränsade till Business Intelligence-team och IT-specialister.

När företag alltmer utnyttjar den fulla potentialen i data måste ledare satsa på att ge de anställda möjlighet att använda data i sitt arbete och förbättra resultaten – både individuellt och som en del av ett team. Det sätter data i centrum för beslutsfattandet inom alla avdelningar och roller och begränsar inte innovationen till en enda funktion. Det här strategiska valet kan främja en datakultur bortom enskilda individer och team. Samtidigt förändrar det i grunden organisationens verksamhet, tankesätt och identitet kring data.

Organisationer kan också ingjuta en datakultur genom att främja dataläskunnighet. För att de anställda ska kunna delta i en datakultur måste de nämligen först kunna kommunicera med data. Snarare än tekniska kunskaper om programvara, handlar dataläskunnighet om den förmåga till kritiskt tänkande som krävs för att tolka data och kommunicera dess innebörd till andra.

25 %
av de anställda känner sig helt redo att använda data på ett effektivt sätt

Källa: Accenture

Många medarbetare känner sig antingen inte helt bekväma med, eller inte helt redo för, att använda data. För att täppa till denna kompetensklyfta på bästa sätt och uppmuntra alla att bidra till en datakultur, behöver organisationer chefer som använder och förespråkar data. Det krävs utbildnings- och communityprogram som tillgodoser olika inlärningsbehov och -stilar, riktmärken för att mäta framstegen och stödstrukturer som uppmuntrar kontinuerlig personlig utveckling och tillväxt.

Så här kan organisationer förbättra sin dataläskunnighet med en handlingsplan i fyra steg:

1. Leda

Dataläskunnighet handlar om mycket mer än en uppsättning färdigheter. Det är en avgörande del av ett kulturskifte mot datadrivet beslutsfattande och företagsledarna spelar en viktig roll som referenspersoner.

Företagsledare
Medarbetare tar efter ledare som signalerar sitt engagemang för dataläskunnighet med allt från att dela datainsikter vid möten till att delta i utbildningar tillsammans med personalen. 

”Det känns väldigt inspirerande när du kan visa din organisation de data och insikter som du hittat och vad du gjorde med den informationen”, berättar Jennifer Day, senior ansvarig för kundstrategi och program på Tableau. ”Det krävs att de högsta ledarna engagerar sig i datadrivet beslutsfattande för att det verkligen ska ingjutas i hela organisationen.”

För att utveckla kritiskt tänkande kring data kan chefer ställa frågor om hur data har varit grunden till beslut eller visa hur de använde data i sina strategiska åtgärder.

Och genom att publicera framgångshistorier och användningsfall i intern kommunikation kan man rikta fokus på hur olika avdelningar använder data.

Chefer i frontlinjen
Cheferna har en avgörande roll i att förvandla dataanvändning till en daglig rutin. De kan göra det genom att sätta tydliga teammål för att tillämpa data, förbättra mätvärden genom datacentrerat beslutsfattande och hålla sina team ansvariga för dessa definierade mål. 

Vissa chefer väljer att använda dashboards som visar andelen som deltar i utbildningsprogram eller de datakällor teamen oftast använder. På så sätt kan de få en förståelse för hur medarbetarna använder data och bidra till att skapa individuella utvecklingsplaner. Att göra framgångsrik dataanvändning till ett huvudmål i prestationsöversikter kan också uppmuntra medarbetarna att ta till sig nya färdigheter.

Samtidigt kan chefer som deltar i utbildningssessioner med sina team lära sig olika sätt att tänka om data. Det gör att de kan komma med förslag och uppmuntra personalen att skapa särskilda metoder för effektiv dataanvändning. 

Personalchefer
Att rekrytera för datakompetens och stödja anställdas utveckling är båda lika viktiga faktorer för en datakunnig arbetsstyrka. 

”HR är för mig en av de viktigaste rollerna med störst möjlighet att påverka”, säger Sarah Nell-Rodriquez, principal high-touch success manager på Tableau. 

HR-chefer kan se till att genom initiativ för dataläskunnighet utveckla medarbetarna inom viktiga affärsområden, tillgodose deras olika behov och implementera skräddarsydda program. De kan verka för nya roller för att utveckla interna communities och utse medarbetare som är datamästare att hjälpa kollegor att införliva data i det dagliga arbetet.

”Ledare kan ... se till att människor vet att data är en del av deras kultur. ... Det är en del av deras uppdrag kring hur de vill driva företaget framåt.”Sarah Nell-Rodriquez, principal high touch success manager, Tableau

2. Utbilda

Genom att erbjuda skräddarsydda vägar baserade på arbetserfarenheter och roller bör ett framgångsrikt utbildningsprogram passa för alla medarbetare, var de än befinner sig. 

Lärande med självbetjäning
Den här metoden passar ”dem som bara behöver lösa ett problem – snabbt in och snabbt ut”, säger Ravi Mistry, en av cirka tre dussin Tableau Zen Masters. De är Tableau-valda personer som är experter på Tableaus heltäckande analysplattform och numera lär andra hur man använder den.

Referensguider för digitala processer och handledningar för specifika uppgifter hjälper människor att överbrygga mindre kunskapsluckor, vilket minimerar frustrationen och gör att de slipper avbryta någon annans arbete för att be om hjälp. 

Dessutom kan forum som modereras av dataspecialister bli oumbärliga uppsamlingspunkter för lösningar. Genom att allt finns på en enda läroplattform eller kanske ditt företags intranät kan medarbetarna enkelt leta upp vad de behöver. 

Rollbaserad utbildning
Utbildning i dataläskunnighet för specifika jobb ger medarbetare möjlighet att arbeta med den unika data de möter.

”Det är inte alla som vill syssla med dataanalys”, säger Mistry. ”Det du behöver göra är helt enkelt att hjälpa dem att göra sitt jobb bättre.” Företag kan erbjuda instruktörsledda och självgående utbildningskurser eller engångssessioner i form av livewebbinarier. 

Med material som inbjuder till kontinuerligt lärande kan du säkerställa att medarbetarnas kompetens förblir relevant i takt med att tekniken och affärsbehoven utvecklas. Teamutbildningar kan förbättra hur medarbetarna använder data i samarbetsbaserade arbetsflöden. Samtidigt främjar tvärfunktionella workshops kring problemlösande idén att datadrivet beslutsfattande är viktigt för verksamheten som helhet och för alla enskilda bidragsgivare.

Avancerad kompetensutveckling
För medarbetare som oftare arbetar med data och analyser kan en fördjupad utbildning i dataläskunnighet – eller till och med interna och externa certifieringar – förbättra deras produktivitet och främja innovation. Samtidigt kan det bidra till att utveckla eller motivera fler förespråkare och mentorer. 

21 %
av medarbetarna känner sig säkra på sin datakompetens

Källa: Accenture

Workshops eller boot camps erbjuder en intensiv utbildning i ett specifikt programvaruverktyg och visar hur man använder tekniken för att leverera unika insikter. Mer dataerfarna medarbetare kan ge sig in på formella utbildningsprogram för att fördjupa sig i färdigheter inom analytiska och statistiska koncept. 

”Det du behöver göra är att visa medarbetarna hur teknik och data kan hjälpa dem att göra sitt jobb bättre och få dem att verkligen gilla det.”Ravi Mistry, Tableau Zen Master

3. Mäta

Genom att sätta upp mål för dataläskunnighet baserat på organisationens affärsmodell kan du mäta effekten av datakulturinitiativ.

Indikatorer för framgång
Resultatmätvärden är centrala indikatorer för hur väl ett initiativ för dataläskunnighet fungerar. Fastställ vilka mätvärden som behöver förbättras när dataanvändningen ökar, och utvärdera framstegen med jämna mellanrum för att veta var du ska justera utbildningsprogrammet. 

Rätt inlärningsmål kommer att förbättra dataläskunnigheten inom de områden som ökar verksamhetsresultaten. Och att mäta affärsvärdet som genereras av program för dataläskunnighet kan locka företagsledare att delta. 

I slutändan kan insamlingen av mätvärden, användningsfall och vittnesmål hjälpa organisationen att visa ett starkt samband mellan ökad dataläskunnighet och bättre affärsresultat.

Utvärdering av datakompetens
Genom att använda självrapportering eller formella utvärderingar för bedömning av individuell datakompetens kan företagen veta var stöd behövs eller inte behövs, eller rentav vilka lösningar som kan hjälpa. Dashboards kan utnyttjas till att visa cheferna vilka datakällor som medarbetarna använder och kan även avslöja starka och svaga punkter i dataprocesser. 
 
”Det är otroligt viktigt att ha ett formellt utbildningsprogram, eftersom all formell utbildning kommer att innehålla utvärderingar”, menar Nell-Rodriquez. ”På så sätt kan du fastställa en inlärningsväg utifrån medarbetarnas behov.”

4. Stödja

Dataläskunnighet är ett kontinuerligt arbete. För att hålla motivationen uppe och fortsätta lära sig behöver medarbetarna ha tillgång till experter, intuitiv programvara och ett stödjande community.

Kunskapskuratorer
Att anlita dataspecialister som analytiker för att visa fördelarna med att använda data gör den mer tillgänglig för nybörjare. Tableau Zen Mastern Mistry kallade analytiker med den rollen för ”kunskapskuratorer” som lär sina kollegor hur de framgångsrikt använder data i sina roller. ”Målet är att se till att alla har en grundnivå inom analys som de kan utföra”, förklarar han. Det är ett skifte från traditionella Business Intelligence-modeller där analytiker och IT-experter samlar in och analyserar data åt hela företaget. 

Interna dataexperter kan också erbjuda hjälp under kontorstid så att medarbetarna kan slutföra specifika projekt, felsöka problem och brainstorma kring olika sätt att se på data. 

Intuitiv programvara
De rätta tekniska datalösningarna i ett företag tillgodoser olika arbetskrav och kompetensnivåer och ger alla möjlighet att få tillgång till, analysera och dela data – för att sedan på djupet utforska hur det stödjer deras arbete.

Bra programvara kommer att upptäcka vad användare försöker göra och meddela nästa logiska steg utan att avbryta arbetsflödet.

Datacommunities
Nätverk av engagerade dataanvändare skapar en miljö där människor kan fördjupa sig i datans språk. 

Våra bästa datacommunities skapar entusiasm genom program som interna tävlingar och lunchkurser. Externa nätverk som sammanför företag som använder samma dataverktyg ger möjlighet till regelbundna event såsom datavisualiseringsutmaningar för att utveckla färdigheter och möta kollegor. Volontärprojekt som exempelvis gynnar ideella organisationer kan motivera medarbetare att utforska verklig dataanalys utanför sina vardagsroller.

När communitymedlemmar utbyter lärdomar, idéer och framgångar, skapar de en sammanhållning och samlar medarbetarna kring det gemensamma uppdraget att förbättra verksamheten med data.

”Det handlar verkligen om att skapa en miljö där vikten av data prioriteras. Där det finns sätt för medarbetarna att få den kompetens de behöver för att gå vidare.”Jennifer Day, ansvarig för kundstrategier och -program, Tableau

Börja förbättra dataläskunnigheten hos personalen

Vad som är mest effektivt beror på företaget och dess arbetsstyrka: Rätt program för dataläskunnighet innefattar utbildning, programvaruverktyg och digitala processer som motiverar medarbetarna att kontinuerligt lära sig och förfina sina färdigheter. Samtidigt uppmuntrar det till datadrivet tänkande som en grundvana.

De här resurserna innehåller mer information om hur du kan förbättra dataläskunnigheten i hela organisationen:

Subscribe to our blog