Data is nu meer dan alleen een concurrentievoordeel. Het is cruciaal voor de gezondheid – en vaak het voortbestaan – van een organisatie. Dit draaiboek is bedoeld voor leidinggevenden en dataleiders die veerkracht willen opbouwen met data, te beginnen met hun eigen medewerkers. Door een datacultuur te bevorderen, krijgt elk individu in je organisatie de inzichten die nodig zijn om de meest complexe zakelijke uitdagingen aan te pakken.


Inleiding: De zakelijke impact van datacultuur meten


De COVID-19-pandemie heeft ons geleerd dat organisaties beter kunnen inspelen op marktveranderingen door flexibel en strategisch gebruik te maken van data. Maar voor optimaal gebruik van data heb je niet alleen de technologie nodig, maar ook de wil om datagestuurde besluitvorming op elk niveau van de organisatie te bevorderen.

Ondanks de biljoenen dollars die de afgelopen jaren in data en analytics zijn geïnvesteerd, slagen leiders er nog steeds niet in om een datagestuurde cultuur te creëren.

Een onderzoek van NewVantage Partners onder 64 leidinggevenden op C-niveau (Big Data and AI Executive Survey, 2019) leverde de volgende cijfers op:


72% (pictogram)

van de deelnemers meldde dat er nog geen datacultuur was ontwikkeld

53% (pictogram)

verklaarde data nog niet te behandelen als bedrijfsmiddel

52% (pictogram)

bevestigde niet concurrerend te zijn op het gebied van data en analytics


De wereldwijde crisis benadrukt deze tekortkomingen en laat ons zien dat organisaties een mentaliteit en gedrag moeten bevorderen die een datacultuur ondersteunen: een gedeelde missie om data centraal te stellen bij elk besluit.

Datagestuurde bedrijven profiteerden al voor de crisis van de zakelijke voordelen. In opdracht van Tableau heeft IDC een onderzoek* uitgevoerd om de belangrijkste zichtbare en onzichtbare elementen te identificeren die een datacultuur beïnvloeden. Onderzocht werd wat dataleiders onderscheidt van organisaties in vroegere stadia van data-adoptie.Schaal van datacultuur

Bron: IDC InfoBrief IDC InfoBrief, gesponsord door Tableau, Why You Should Care About Data Culture, april 2020.


Bij de databeginners meldde 18% van de bedrijven hogere inkomsten en 20% een hogere winst in vergelijking met databewuste bedrijven (die de laagste score voor datacultuur hebben). Maar de organisaties die het meeste succes hebben, zijn de dataleiders, dat wil zeggen de organisaties met de succesvolste datacultuur.


Dataleiders zien voordelen zoals:


41% (pictogram)

41% snellere marktintroductietijd in vergelijking met databewuste entiteiten

89% (pictogram)

89% betere retentie en werving van klanten in vergelijking met databeginners

45% (pictogram)

45% minder verloop van medewerkers in vergelijking met databewuste entiteiten


Datacultuur is nu nog belangrijker. McKinsey stelde drie blijvende veranderingen vast die voortvloeien uit de COVID-19-crisis:
  1. In de Verenigde Staten meldde 75% van de mensen die voor het eerst digitale kanalen gebruiken, dat ze deze ook na de crisis zullen blijven gebruiken.
  2. Leiders op het gebied van business & analytics maken zich sterk voor nieuwe analytics-oplossingen en zetten steeds vaker digitale middelen in om essentiële bedrijfsonderdelen te ondersteunen.
  3. Herstel van de vraag zal sterk variëren en historische modellen voor datavoorspellingen zullen van weinig nut zijn om te voorzien waar er vraag zal ontstaan. Het gebruik van aangepaste analytische modellen zal essentieel zijn voor de operationele besluitvorming.
 

Ben jij toonaangevend met data?

Ontdek het antwoord door je teamleden de volgende vragen te stellen:

Weten mensen hoe ze data moeten interpreteren?

Kunnen mensen hulp krijgen van collega's voor vragen over analytics of data?

Geven we mensen toegang tot de data die ze nodig hebben?

Zijn mensen verantwoordelijk voor de data die ze gebruiken en aanmaken?

Hebben we data nodig om de besluitvorming te ondersteunen?


De ontwikkeling van een datacultuur kan ontmoedigend lijken, zelfs in de beste tijden. De inzet van de hele organisatie, op alle niveaus, is nodig om invloed uit te oefenen op de manier waarop mensen denken over en handelen naar data-inzichten. Maar het is mogelijk deze capaciteiten nu stapsgewijs op te bouwen, in de wetenschap dat deze stappen een enorme impact zullen hebben op je veerkracht, zowel op de korte termijn als in de toekomst.

Het idee achter dit draaiboek


Dit draaiboek bevat een eenvoudige, maar effectieve roadmap voor de ontwikkeling van een datacultuur. Het bestaat uit vier hoofdstukken met elk een specifiek aandachtsgebied.


Voor elk gebied geven we aan hoe je dit kunt realiseren: aanbevelingen over hoe je deze mogelijkheden kunt opbouwen, uitvoeren en, wanneer je er klaar voor bent, uitbreiden en verder ontwikkelen.


Afbeelding: opbouwen, uitvoeren, uitbreiden

Ontwikkelen

Fundamentele stappen die het mogelijk maken om waarde uit data te halen.

Uitvoeren

Programma's en activiteiten die meetbare waarde creëren binnen een organisatie.

Uitbreiden

Acties om je data-inspanningen voor de komende jaren te optimaliseren en toekomstbestendig te maken.


Let op: Datacultuur is niet lineair, het is als een levend organisme dat voortdurend evolueert. We raden je aan een gefaseerde aanpak te volgen die past bij de doelen en behoeften van je organisatie. De stappen in dit draaiboek kunnen worden uitgevoerd en herhaald in de diverse fasen van een datacultuur.

Hoofdstuk 1:

Stem leiderschapsstatistieken af
op zakelijke prioriteiten

 

Doel:

Leiders uit de hele organisatie worden het eens over de meest dringende zakelijke behoeften om te bepalen op welke gebieden de organisatie haar dataresources gaat richten.

In de praktijk:

Door de leiders hierbij te betrekken, wordt gewaarborgd dat individuele leiders allemaal dezelfde doelen nastreven en dataresources toewijzen aan gebieden die de grootste impact hebben. In tijden van snelle verandering beoordelen en herevalueren flexibele organisaties de belangrijkste prioriteiten naarmate de omstandigheden veranderen en er lessen worden geleerd.

Voor inzicht in de prestaties van het bedrijf ten opzichte van de prioriteiten stelt een commissie voor dataleiderschap een belangrijke set statistieken samen en werkt het samen met de juiste mensen, meestal een team van analisten, om ter ondersteuning van deze statistieken databronnen te vinden, te creëren en op elkaar af te stemmen. Databronnen helpen in deze fase om een momentopname te bieden op leiderschapsniveau. Idealiter worden deze bronnen regelmatig of in real time bijgewerkt, zodat leiders verwachtingen kunnen definiëren over de prestaties ten opzichte van bepaalde statistieken. Dit heeft invloed op de prioriteiten die je geeft aan meer diepgaande databronnen voor latere analyses.

Abercrombie & Fitch maakt afspraken aan de hand van realtime data

Abercrombie & Fitch gebruikt bijna-realtime data als richtsnoer voor een driemaandelijkse bijeenkomst waarin leidinggevenden, groepsleiders en productteams op elkaar afstemmen. Door deze snelle inzichten kunnen leiders doelen in kaart brengen, afstemmen op intentie en bepalen waarop ze hun inspanningen willen richten.

Meer lezen


Dashboard voor leidinggevenden

Een dashboard voor leidinggevenden brengt je belangrijkste bedrijfsstatistieken samen in één weergave. In dit voorbeeld wordt één werkmap gebruikt om zaken zoals de winstgevendheid, het product, verzendingen, prestaties en details van bestellingen bij te houden.

Methode:

Ontwikkelen

Zet een commissie voor dataleiderschap op die waarde moet genereren met data. Geef belanghebbenden een rol bij de business & analytics-functies.

Evalueer en prioriteer de zakelijke problemen met de hoogste waarde die de focus moeten zijn voor datagestuurde transformatie.

Definieer een set van de belangrijkste statistieken, bestaande uit hoogstens tien sleutelindicatoren, om inzicht te krijgen in de gezondheid van het bedrijf.

Uitvoeren

Ontwikkel data ter ondersteuning van de belangrijkste statistieken op leiderschapsniveau, uitgaande van enkele databronnen en visualisaties op hoog niveau om een gedeelde bron van waarheid te bevorderen.

Analyseer statistieken aan de hand van historische prestaties om te begrijpen hoe het bedrijf het doet ten opzichte van eerdere zakelijke omstandigheden en de huidige voorspellingen.

Vergelijk de statistieken regelmatig met de verwachte prestaties om onverwachte trends onmiddellijk te herkennen en proactief zakelijke uitdagingen aan te pakken.

Uitbreiden

Heroverweeg het gebruik van dataresources om deze te richten op de meest urgente en kansrijke projecten. Aarzel niet om langdurige inspanningen stop te zetten als ze niet voorzien in dringende behoeften.

Wijs uitvoerende sponsors toe om de statistieken te bewaken op de hogere niveaus van de organisatie, zodat je vroegtijdig op de hoogte bent van successen en mislukkingen en je aanpassingen kunt doorvoeren.

Versterk de inzichten in statistieken door hierover regelmatig te communiceren in de hele organisatie, zodat leidinggevenden regelmatig het strategisch gebruik van data kunnen bepleiten.

Hoofdstuk 2:

Bouw databronnen als hulpbron voor
essentiële beslispunten

 

Doel:

Bedrijfsstatistieken dienen als richtsnoer voor de prioritering van data-inspanningen en teams ontwikkelen databronnen om de meest essentiële kwesties voor het bedrijf aan te pakken.


Hoofdstuk 3:

Vermeerder waarde met specifieke
gebruiksscenario's

 

Doel:

Creëer onmiddellijke waarde en betrokkenheid voor gebruiksscenario's met prioriteit door belangrijke data-inzichten te delen via dashboards en datavisualisaties.


In de praktijk:

Maak gebruiksscenario's die zijn afgestemd op prioriteitsgebieden, om interactie met data te stimuleren. Deze gebruiksscenario's krijgen de vorm van data-assets, zoals visualisaties, rapporten, dashboards en/of werkmappen, die nuttig en boeiend zijn en inzichten bieden waarmee kan worden ingespeeld op onmiddellijke zakelijke behoeften. Teams in de hele organisatie kunnen deze assets aanpassen aan hun eigen behoeften en andere gebieden vaststellen waar aanvullende data-assets of databronnen van pas kunnen komen. Tijdens de verdere ontwikkeling van deze assets moet je ervoor zorgen dat teams teruggrijpen op de definities in de leiderschapsstatistieken, zodat iedereen dezelfde taal spreekt. Spreek over overwinningen en succespatronen om een positieve cyclus te creëren die de betrokkenheid binnen de organisatie vergroot en verdiept.

Organisch enthousiasme en vertrouwen genereren bij Red Hat

Het Enterprise Data and Analytics-team van Red Hat heeft dashboards voor de belangrijkste prestaties ontwikkeld in nauwe samenwerking met bedrijfsleiders op alle functionele gebieden. Dit heeft synergie en vertrouwen gecreëerd, waardoor de datacommunity kon groeien en het aantal Tableau-gebruikers verdrievoudigde.

Meer lezen


Dashboard voor sales

Dit voorbeelddashboard voor sales laat zien hoe deals werden beïnvloed door COVID-19. Dit voorbeeld laat zien hoe je bestaande dashboards kunt aanpassen aan verschillende gebruiksscenario's.Methode:

Ontwikkelen

Identificeer op elke afdeling materiedeskundigen die snelle feedback kunnen geven en ervoor kunnen zorgen dat data- en analytics-teams de nodige zakelijke context hebben om data-assets te ontwikkelen.

Identificeer gebruiksscenario's waarin teams kunnen profiteren van toegang tot belangrijke databronnen en vraag het tijgerteam om in te spelen op specifieke behoeften.

Beschrijf de vereisten voor data-assets om te bepalen of je aanvullende data nodig hebt om ze relevant te maken voor andere doelgroepen. Zorg ervoor dat aangepaste statistieken en dimensies kunnen worden terugvertaald naar een gestandaardiseerde definitie.

Uitvoeren

Ontwikkel speciaal gebouwde data-assets, zoals interactieve visualisaties, om in te spelen op belangrijke bedrijfsprocessen en beslispunten. Concentreer je op toegankelijkheid en stem assets af op specifieke doelgroepen.

Gebruik data-assets tijdens belangrijke bijeenkomsten met belanghebbenden, leidinggevenden en bestuursleden om een op data gebaseerde aanpak voor gangbare opvattingen aan te moedigen en sponsoring door leidinggevenden te laten zien.

Start programmatische inspanningen en wijs voortrekkers aan om ondersteuning en coaching te bieden door middel van formele bijeenkomsten of informele communicatie zoals chatgroepen en bedrijfsportals.

Uitbreiden

Integreer data-assets in de bestaande workflows en toepassingen van medewerkers door e-mailabonnementen en chatwaarschuwingen in te stellen of te integreren in workflowtoepassingen zoals je CRM.

Zoek naar nieuwe data en integreer deze in databronnen en dashboards die voorspellende en beschrijvende analyse ondersteunen voor meer geavanceerde gebruiksscenario's.

Ondersteun de ontwikkeling van datakennis door definities, uitleg, notities en metadata toe te voegen aan data-assets, en verzamel ondertussen feedback van gebruikers.

Hoofdstuk 4:

Bevorder wijdverspreide
datadetectie

 

Doel:

Mensen op alle niveaus hebben het vertrouwen en de kennis om de datadetectiecyclus zelfstandig te volgen met zo min mogelijk tussenkomst en de data-inzichten vervolgens te gebruiken om zakelijke beslissingen te nemen.


In de praktijk:

Wanneer mensen eenmaal met vertrouwen omgaan met data, zullen ze diepgaandere vragen willen stellen en nieuwe data-assets voor zichzelf willen creëren. In de praktijk betekent dit dat data goed beschreven, goed beheerd en toegankelijk moeten zijn. Daarnaast is ook wijdverbreide datageletterdheid vereist: de vaardigheid om data te verkennen en te begrijpen, en ermee te communiceren. In dit stadium hebben organisaties baat bij trainingsprogramma's voor datageletterdheid waarmee fundamentele datavaardigheden worden onderwezen. Via de communityprogramma's hebben mensen een speciale ruimte om vragen te stellen, best practices te delen en betrokkenheid te stimuleren. In het begin hoeven deze programma's geen grote inspanningen te vergen. Ze kunnen plaatsvinden in het kader van gewone gesprekken en naarmate de betrokkenheid toeneemt, kun je de inspanningen formaliseren via specifieke eigenaren, leiders en processen.

JPMorgan Chase geeft prioriteit aan community en datageletterdheid

JPMorgan Chase wilde de betrokkenheid in een community van 30.000 personen verdiepen en gebruikte daartoe een gamified structuur met zogenaamde 'skill belts' voor verschillende niveaus van datatraining, afhankelijk van de ervaring van de betrokkenen.

Luister naar de presentatie

Methode:

Ontwikkelen

Geef prioriteit aan samenwerking voor doelstellingen en initiatieven op afdelingsniveau, zodat individuele personen op elk niveau van de organisatie hun eigen besluiten kunnen nemen en actie kunnen ondernemen op basis van data.

Breid dataverkenning uit door datasets en -assets beschikbaar te stellen via een gemeenschappelijk BI-platform, en beheer dat empowerment en controle in evenwicht houdt. Maak ad-hocanalyse mogelijk door toegang tot natuurlijke taal en tools voor visuele analytics.

Start innovatie- en probleemoplossende initiatieven, zoals datacompetities om nieuwe hypothesen voor te stellen, die de gevestigde opvattingen over de bedrijfsvoering uitdagen.

Uitvoeren

Concentreer je op de creatie van mogelijkheden in plaats van inhoud door de opleidingsmogelijkheden uit te breiden. Geef iedereen kansen, ongeacht het vaardigheidsniveau, om vertrouwen en datageletterdheid te bevorderen. Geef relevante voorbeelden, zodat mensen snel aan de slag kunnen.

Bied programma's voor communitybuilding aan, zoals 'lunch-and-learns', gebruikersgroepen of wedstrijden als voorbereiding op grotere programma's. Mensen kunnen vragen stellen, hulp krijgen en hun datavaardigheden vergroten.

Investeer in robuuste datalineage, want dit is essentieel voor het delen van data en het opbouwen van vertrouwen. Gebruik je BI-platform om problemen met datakwaliteit te ontdekken en op te lossen in bronnen die het vaakst worden gebruikt.

Uitbreiden

Formuleer een methode en maak een opslagplaats om geleerde lessen vast te leggen, bijvoorbeeld een interne portal of wiki, en geef medewerkers de tijd om deze functie te gebruiken.

Documenteer toonaangevende praktijken voor datadetectie en leg succesvolle methoden vast om anderen te inspireren. Handhaaf deze praktijken actief en verfijn ze naarmate je datacultuur zich ontwikkelt.

Identificeer en onderscheid datavoorvechters openlijk en beloon ze met promotiecycli, loopbaanontwikkeling en leiderschapskansen. Overweeg formele dataleiderschapsrollen naarmate de datacultuur zich ontwikkelt.

Conclusie

Maak je organisatie toekomstbestendig
voor alle omstandigheden

 

Maak je organisatie toekomstbestendig voor alle omstandigheden

De COVID-19-pandemie heeft de kloof vergroot tussen leiders en achterblijvers: zij die actief data en analytics integreren in de structuur van hun bedrijfscultuur, en zij die aarzelen om te investeren in de programma's en de technologie die hen daarbij kunnen helpen. Dataleiders veranderen waar nodig van koers, innoveren voortdurend en zijn altijd op zoek naar verfijning. Hierdoor hebben ze een duidelijk concurrentievoordeel in moeilijke tijden.

Een datacultuur creëren is wat ingewikkelder dan een simpele druk op een knop. Dit is het moment om incrementele wijzigingen door te voeren, te beginnen bij je medewerkers. Bouw focusgebieden op als basis waarmee individuele personen en teams hun datagebruik kunnen uitbreiden. Met deze stappen ga je in de goede richting om je datacultuur toekomstbestendig te maken voor alle omstandigheden.


Het Tableau-platform: flexibele technologie voor een schaalbare datacultuur

Tableau is wereldwijd het meest toonaangevende analyseplatform. Het Tableau-platform is krachtig, veilig en flexibel: ontworpen voor individuele personen en geschaald voor ondernemingen. Tableau is een vertrouwd adviseur van de grootste organisaties wereldwijd, waaronder Honeywell, Charles Schwab en Nissan. Wij helpen klanten om met succes een datacultuur neer te zetten die is gebaseerd op vertrouwen en een strategisch enthousiasme voor data.


Wil je je datacultuur een boost geven? Wij hebben de blauwdruk.

Tableau Blueprint : lees hier de best practices van Tableau, gebaseerd op de expertise van duizenden klanten, om je te helpen herhaalbare processen om te zetten in kerncapaciteiten. Zo krijg je inzicht in het grote plaatje – je analysestrategie – of kun je dieper ingaan op een specifiek gebied dat je wilt verfijnen en verbeteren.

Tableau Blueprint verkennen*Bron: IDC InfoBrief IDC InfoBrief, gesponsord door Tableau, Why You Should Care About Data Culture, april 2020.

Download het pdf-bestand

Download de volledige, printvriendelijke versie van ons

Draaiboek voor datacultuur.

Nu downloaden »

Navicon

Navicon is a consulting company based in Moscow, Russia, since 2002. We implement the best in class solutions based on well-known platforms like Tableau to our valuable customers. We are eager to develop new ideas and bring innovations to business. BI has become our core direction during last couple years and we see it as the most driving and perspective in the nearest future.

info@navicongroup.ru
www.navicongroup.com